HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Bargen Twf Canolbarth Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig

Image of Powys landscape and Growing Mid Wales logo

13 Ionawr 2022

Image of Powys landscape and Growing Mid Wales logoHeddiw, llofnodwyd y Cytundeb Terfynol ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol y rhanbarth, sef Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys.

Mae'n nodi ymrwymiad yr holl bartneriaid i gyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru, partneriaeth arloesol sy'n dod â buddsoddiad cyfunol o £110m gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, a disgwylir iddo ysgogi buddsoddiad ychwanegol sylweddol o ffynonellau cyhoeddus a phreifat eraill gan greu cymaint o effaith â phosib yn rhanbarth Canolbarth Cymru.

Yn ogystal, bydd disgwyl i'r rhaglenni a'r prosiectau a gefnogir gan y Fargen Dwf greu manteision cymdeithasol ac economaidd ehangach, megis gwell ansawdd bywyd, creu cyfleoedd busnes yn dilyn effaith COVID-19, datgarboneiddio mewn diwydiant ac ystyried effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Gwneir y cytundeb ar ôl datblygu a chyflwyno Achos Busnes y Portffolio ar sail y gyfres gyfredol o raglenni a phrosiectau ar y rhestr fer sy'n cwmpasu ystod o gynigion buddsoddi ar draws nifer o themâu - digidol, twristiaeth, amaethyddiaeth, bwyd a diod, ymchwil ac arloesi a chefnogi menter.

Mae'r cynigion a gyflwynwyd i'r Llywodraeth yn dangos y canlyniadau posibl y gellir eu cyflawni yng Nghanolbarth Cymru drwy fuddsoddiad y Fargen Dwf:

  1. Creu rhwng 1,100 a 1,400 o swyddi newydd yng Nghanolbarth Cymru drwy'r Fargen Dwf erbyn 2032.
  2. Cefnogi cynnydd net ychwanegol o rhwng £570 miliwn a £700 miliwn yng ngwerth ychwanegol gros Economi Canolbarth Cymru drwy'r Fargen Dwf erbyn 2032.
  3. Sicrhau buddsoddiad o hyd at £400 miliwn yn Economi Canolbarth Cymru drwy'r Fargen Dwf erbyn 2032.

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn yw Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion a chyd-gadeirydd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru. Dywedodd: "Hoffem ddiolch i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru am y gefnogaeth a'r ymrwymiad a ddangoswyd i sicrhau'r buddsoddiad sylweddol iawn hwn ar gyfer Canolbarth Cymru. Mae Rosemarie a minnau wedi gweithio'n ddiflino dros y blynyddoedd diwethaf i sicrhau bod y buddsoddiad hwn yn cael ei droi'n realiti - ac mae llofnodi'r cytundeb hwn o'r diwedd yn nodi'r camau datblygu olaf cyn y gall y cyllid ddechrau llifo."

Y Cynghorydd Rosemarie Harris yw Arweinydd Cyngor Sir Powys. Dywedodd: "Rwy'n falch iawn o allu rhannu'r cytundeb hwn gyda busnesau a chymunedau Canolbarth Cymru. Rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau'r buddsoddiad hwn yn ystod yr hyn sydd wedi bod yn gyfnod heriol wrth i fusnesau a'r sector cyhoeddus ymateb i bandemig Covid."

Mae llofnodi'r cytundeb yn golygu bod fframwaith cyflawni'r Fargen Dwf bellach ar waith i ganiatáu i achosion busnes rhaglenni a phrosiectau gael eu cyflwyno. Mae'r Fargen Dwf yn fuddsoddiad hirdymor a all ddarparu cyllid cyfalaf i gefnogi ymyriadau sy'n arwyddocaol yn rhanbarthol sy'n ysgogi buddsoddiad gan y sector preifat ac yn ysgogi twf.

Bydd sicrhau llwyddiant y Fargen Dwf yn ymdrech ar y cyd ar draws yr holl bartneriaid rhanbarthol, gyda mewnbwn cryf gan y sector preifat. Mae Grŵp Cynghori Economaidd newydd sy'n cynnwys uwch arweinwyr busnes profiadol yn cael ei sefydlu, er mwyn sicrhau bod cyngor ac arweiniad parhaus i allu manteisio i'r eithaf ar botensial y Fargen.

Ychwanegodd y ddau Arweinydd: "Gyda'n gilydd, rydym yn edrych ymlaen at weld y manteision y bydd y buddsoddiad pwysig hwn yn eu cynnig i bobl a busnesau ledled Canolbarth Cymru. Mae rhywfaint o waith caled o'n blaenau eto i sicrhau bod y buddsoddiad hwn yn gwneud gwahaniaeth i'n cymunedau. Fodd bynnag, rydym wedi buddsoddi amser ac ymdrech ac mae gennym dîm ar waith i helpu i symud hyn yn ei flaen."

"Gan weithio ochr yn ochr â thimau Datblygu'r Economi ym Mhowys a Cheredigion - bydd tîm y Fargen Dwf yn sicrhau ein bod yn alinio potensial buddsoddi â'r cyfleoedd ariannu cywir. Rydym yn annog ein busnesau a'n rhanddeiliaid i wneud eu cynigion buddsoddi yn hysbys i'n tîm - fel y gallwn gydweithio tuag at lwyddiant hirdymor".

David TC Davies yw Gweinidog Llywodraeth y DU dros Gymru. Dywedodd: "Mae hon yn garreg filltir hynod bwysig i ganolbarth Cymru. Mae gan Lywodraeth y DU uchelgeisiau enfawr ar gyfer pobl y canolbarth, a bydd yr uchelgeisiau hyn yn awr yn cael eu cefnogi gan fuddsoddiad o £55m gan Lywodraeth y DU. Mae gan y Fargen hon y pŵer i drawsnewid bywoliaethau, creu swyddi a lledaenu ffyniant ac rwy'n falch iawn o'i lofnodi heddiw. Edrychaf ymlaen at weld buddion diriaethol cytundeb heddiw yn y misoedd a'r blynyddoedd i ddod."

Vaughan Gething yw Gweinidog yr Economi Llywodraeth Cymru. Dywedodd: "Rwy'n falch iawn o allu llofnodi Cytundeb Terfynol y Fargen heddiw ochr yn ochr â'n partneriaid rhanbarthol a Llywodraeth y DU. Mae hwn yn gam mawr ymlaen i'r rhanbarth ac mae'n bwysig bod momentwm yn cael ei gynnal fel y gall y rhanbarth symud ymlaen tuag at gyflawni'r Fargen.

"Mae gan Fargen Twf Canolbarth Cymru, sydd wedi cael hwb gan fuddsoddiad o £55 miliwn gan Lywodraeth Cymru, rôl bwysig i'w chwarae wrth adfer ac ailadeiladu'r economi yn sgil pandemig Covid-19. Rwyf nawr yn awyddus i weld y rhanbarth yn bwrw ymlaen â gweithredu a buddsoddi mewn prosiectau a rhaglenni a fydd yn helpu i sicrhau manteision sylweddol i'r economi ranbarthol.

"Bydd hefyd yn allweddol i gyflawni yn erbyn gweledigaeth a blaenoriaethau Canolbarth Cymru yn y dyfodol, gan helpu i hyrwyddo lles economaidd y rhanbarth wrth fynd i'r afael â rhai o'n huchelgeisiau ar y cyd o ran datgarboneiddio ac economi fwy ffyniannus, gwyrdd a chyfartal."

Dywedodd yr Aelod Seneddol Neil O'Brien, Gweinidog y DU dros Godi'r Gwastad, yr Undeb a'r Cyfansoddiad: "Bydd y fargen hon yn cael effaith wirioneddol ar gymunedau a busnesau ar draws Canolbarth Cymru, gan gefnogi twf economaidd mwy gwyrdd a chynaliadwy.

"Rwy'n falch o lofnodi'r cytundeb hwn, sy'n tanlinellu ymrwymiad Llywodraeth y DU i godi'r gwastad ym mhob cwr o'r wlad ac rwy'n edrych ymlaen at weld y rhaglenni a'r prosiectau a gefnogir gan y fargen hon yn symud ymlaen nawr."

Bydd y Cytundeb Terfynol a lofnodwyd ar gael ar wefan Tyfu Canolbarth Cymru http://tyfucanolbarth.cymru/ 

I gael rhagor o wybodaeth, neu i gael trafodaeth gyda swyddogion ar y cynigion neu unrhyw syniadau newydd, ewch i http://tyfucanolbarth.cymru/Cysylltu

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu