gwelededd ddewislen symudol Toggle

Argymhellion y Gyllideb

Image of money

19 Ionawr 2022

Image of money
Diogelu a buddsoddi mewn gwasanaethau rheng flaen wrth gadw cynnydd yn nhreth y cyngor i'r lleiaf posibl yw'r flaenoriaeth ar gyfer strategaeth cyllideb Cyngor Sir Powys eleni.

Croesawodd y Dirprwy Arweinydd ac Aelod y Cabinet ar faterion Cyllid, y Cynghorydd Aled Davies, gynnydd ariannol a fyddai'n caniatáu i'r cabinet ddiogelu a buddsoddi mewn gwasanaethau rheng flaen ar gyfer 2022-2023. Argymhellodd y cynnydd o 3.9 y cant yn nhreth y cyngor - sy'n gyfwerth â £1 yr wythnos ar gyfer eiddo Band D - mae hwn yn is na'r 5% a gynlluniwyd yn wreiddiol.

"Er gwaethaf y setliad cadarnhaol, byddwn yn parhau i wynebu heriau sylweddol o newidiadau i'r boblogaeth, mwy o alw am ein gwasanaethau a disgwyliadau ein trigolion.  Mae ein costau'n codi'n sylweddol, felly mae'n rhaid i ni gynllunio'n ofalus ar gyfer y dyfodol," meddai.

"Mae'r cyllid ychwanegol hefyd yn dod gyda chyfrifoldebau newydd a phwysau cost ychwanegol i'r Cyngor.

"Rydym wedi manteisio ar y cyfle i adolygu a diweddaru ein cynlluniau a ddatblygwyd fel rhan o'r broses gynllunio strategol gyffredinol ochr yn ochr â Gweledigaeth 2025, Cynllun Gwella Corfforaethol y Cyngor. 

"Byddwn yn parhau i wynebu pwysau ariannol sy'n drech na'r cyllid a roddir i ni a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar wella effeithlonrwydd a diogelu gwasanaethau rheng flaen hanfodol rhag toriadau gorau y gallwn. Byddwn hefyd yn trawsnewid ac yn gwella ansawdd ein gwasanaethau," meddai.

"Mae'r cyngor sir mewn sefyllfa ariannol gadarn yn dilyn rheolaeth ofalus ar y gyllideb, ond ni allwn fod yn hunanfodlon a rhaid inni barhau i weithredu'n bwyllog. Bydd setliad eleni ynghyd ag argymhelliad i roi cynnydd o 3.9% ar Dreth y Cyngor yn golygu y gallwn fuddsoddi'n sylweddol mewn gwasanaethau hanfodol i'n trigolion, disgyblion a'r rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau."

Bydd buddsoddiad ychwanegol mewn gwasanaethau rheng flaen yn cynnwys:

  • £5 miliwn mewn addysg
  • £2.5 miliwn mewn Priffyrdd, Trafnidiaeth ac Ailgylchu
  • A chynnydd mawr o £9.2 miliwn mewn Gwasanaethau Cymdeithasol.

"Hefyd, mae gan y Cyngor raglen gyfalaf uchelgeisiol o £88.5M ar gyfer 2022/23 gyda chefnogaeth sylweddol gan Lywodraeth y DU - £10m y flwyddyn nesaf a £10m arall dros y ddwy flynedd ganlynol. O beiriannau ysgubo y gellir eu gwefru i ysgolion newydd, byddwn yn parhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau sy'n bwysig i drigolion Powys," meddai.