gwelededd ddewislen symudol Toggle

Newidiadau i'r Cabinet

Image of Cllr Rosemarie Harris

19 Ionawr 2022

Image of Cllr Rosemarie Harris
Mae Arweinydd Cyngor Sir Powys y Cynghorydd Rosemarie Harris wedi cyhoeddi newidiadau i feysydd cyfrifoldebau tîm y Cabinet.

Yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd Iain McIntosh o'r Cabinet ym mis Rhagfyr, daw'r newidiadau i rym ar unwaith, gyda chyfrifoldeb dros gynllunio a thai'n cael eu rhannu ymysg yr aelodau presennol gan felly gadw cabinet o saith aelod.

Bydd y Cynghorydd Myfanwy Alexander yn cymryd cyfrifoldeb dros Tai a Newid yn yr Hinsawdd.  Mae eisoes yn gyfrifol am nifer o feysydd gan gynnwys Gofal Cymdeithasol i Oedolion, y Gymraeg, Cyfathrebu ac Ymgysylltu.

Bydd y Cynghorydd Beverley Baynham yn gyfrifol am gynllunio ynghyd â Llywodraethu Corfforaethol, Gwasanaethau Rheoleiddio a Powys Ddigidol, heblaw am y seilwaith Band Eang.

Bydd y cyfrifoldeb dros Seilwaith Band Eang yn symud i'r Cynghorydd Rachel Powell gyda'r Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris yn cymryd cyfrifoldeb dros y Strategaeth Datblygu Economaidd ac Adfywio.

"Bydd y newidiadau'n sicrhau fod cyfrifoldeb am wasanaethau'n cael eu hysgwyddo gan Aelodau presennol y Cabinet gan sicrhau atebolrwydd clir heb gynyddu maint y Cabinet yn y cyfnod hyd at yr etholiadau ym mis Mai.  Rwy'n gwerthfawrogi y bydd y penderfyniad yn cynyddu'r llwyth gwaith i aelodau unigol y Cabinet ond rwy'n hyderus o'u gallu i reoli'r newidiadau," dywedodd y Cynghorydd Harris.

  • Arweinydd: Cyng. Rosemarie Harris - Cadeirydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus; Cadeirydd Bwrdd Cyflawni Trawsnewid; Cadeirydd Bwrdd Gwella Corfforaethol; Datblygu Economaidd, Strategaeth ac Adfywio (gan gynnwys Bargen Twf Canolbarth Cymru / Y Ganolfan Ragoriaeth Fyd-eang ar gyfer Rheilffyrdd); Ffermydd y Sir; Busnes y Cabinet; Partneriaeth y Lluoedd Arfog.
  • Cyllid a Thrafnidiaeth: Cyng Aled Davies - Cyllid, gan gynnwys Caffael, Incwm a Dyfarniadau; Rhaglen Cynllunio Busnes Integredig; Cydraddoldeb ac amrywiaeth; Gwasanaethau Masnachol Powys; Rheoli Risg; Tranfnidiaeth, gan gynnwys trafnidiaeth ysgolion; Aelod Bwrdd HOWPS.

  • Addysg ac Eiddo: Cyng Phyl Davies - Addysg; Rhaglen Trawsnewid Ysgolion; Eiddo, gan gynnwys Aelod Bwrdd HOWPS; Arlwyo a Glanhau.

  • Pobl Ifanc a Diwylliant: Cyng Rachel Powell - Gwasanethau Plant; Cyfiawnder Ieuenctid; Gwasanaethau Ieuenctid; Diwylliant, gan gynnwys Llyfrgelloedd, Amgueddfeydd ac Archifau; Hamdden; Seilwaith Band Eang.

  • Gofal Cymdeithasol Oedolion a'r Gymraeg: Cyng Myfanwy Alexander - Gofal Cymdeithasol Oedolion; Trais yn erbyn menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol; Rhaglen Lesiant Gogledd Powys; Ffoaduriaid; Y Gymraeg; Cyfathrebu ac Ymgysylltu, gan gynnwys Cynghorau Tref a Chymuned a'r Trydydd Sector, Rheoli Perfformiad Corfforaethol; Gwasanaeth Tai gan gynnwys Sipsiwn a Theithwyr; Newid yn yr Hinsawdd a Datgarboneiddio.

  • Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Rheoleiddio: Cyng. Beverley Baynham - Gwasanaethau Digidol gan gynnwys Gwasanaethau Cwsmer a Llywodraethu Gwybodaeth; Rhaglen Powys Ddigidol (ac eithrio Seilwaith Band Eang); Y Gweithlu a Datblygu a Dylunio Sefydliadol; Rhaglen Gweithlu'r Dyfodol; Iechyd a Diogelwch Corfforaethol; Gwasanaethau Cyfreithiol; Datblygu Aelodaeth a chymorth; Ombwdsmon; Crwneriaid; Gwasanaeth Cofrestru; Iechyd yr Amgylchedd / Safonau Masnach; Cynllunio at Argyfyngau a Diogelwch Cymunedol; Cynllunio.

  • Yr Amgylchedd: Cyng Heulwen Hulme - Priffyrdd ac Ailgylchu; Gwasanaethau Cefn Gwlad