gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Oes gennych chi bwnc llosgi sy'n haeddu cael sylw cyhoeddus?

A woman using a megaphone to get her point across

24 Ionawr 2022

A woman using a megaphone to get her point across
Bellach gall trigolion a busnesau Powys awgrymu pwnc i bwyllgorau craffu'r cyngor sir ei drafod drwy ei wefan.

Gall unrhyw un wneud hyn fel gwestai, neu os oes gennych 'Fy Nghyfrif', gallwch fewngofnodi a bydd rhannau o'r ffurflen ar-lein yn cael eu llenwi'n awtomatig ar eich cyfer os ydych wedi ychwanegu eich cyfeiriad a'ch manylion cyswllt at eich proffil.

Ni allwn drafod pob awgrym, ond fe fyddwn yn ei ystyried, a mater i'r pwyllgorau craffu unigol fydd penderfynu a yw cyflwyniad yn berthnasol.

Gall trigolion hefyd defnyddio'r wefan yn yr un modd i roi sylwadau ar eitemau agenda ar gyfer unrhyw un o bwyllgorau craffu Cyngor Sir Powys.

Bydd perchnogion Fy Nghyfrif hefyd yn gallu dychwelyd a gweld manylion eu ceisiadau ar unrhyw adeg a gweld y wybodaeth ddiweddaraf am eu cynnydd. Os ydyn nhw'n ffonio'r cyngor am gais, bydd modd i swyddogion gael gafael ar y manylion hynny'n gyflym.

Mae'r pwyllgorau craffu yn helpu i ddatblygu ac adolygu polisïau, monitro perfformiad a chyllidebau, adolygu gwasanaethau'r cyngor a materion sy'n effeithio ar Bowys ac maen nhw'n gwneud argymhellion i'r cabinet neu'r cyngor. Maen nhw'n rhan annatod o sicrhau bod y cyngor yn gweithredu'n effeithiol, ond nid ydynt yn gwneud penderfyniadau.

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod y Cabinet ar faterion Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Os oes gennych bwnc yr ydych yn credu'n gryf iawn ynddo ac yn meddwl ei fod yn haeddu cael ei drafod yn fanylach, cysylltwch â ni drwy'r wefan.

"Rydym bob amser yn awyddus i glywed beth yw barn trigolion a busnesau am waith y cyngor fel y gallwn wneud gwelliannau i'n gwasanaethau. Rydym hefyd yn gwybod y gall syniadau da, sydd â'r pŵer i wella bywydau a chymunedau, ddod o unrhyw le."

Ni all Pwyllgorau Craffu ystyried cwynion unigol, cwynion, neu feysydd sy'n peri pryder, nac unrhyw faterion rheoleiddio megis cynllunio, trwyddedu tacsis, safonau masnach neu drwyddedu. Rhaid i'r pynciau a awgrymir effeithio ar grŵp neu gymuned o bobl sy'n byw neu'n gweithio ym Mhowys, yn ymwneud â gwasanaeth, nad yw pwyllgor arall wedi ymdrin â nhw.

I awgrymu pwnc i'w drafod neu i roi sylwadau ar eitem ar yr agenda ewch i wefan Cyngor Sir Powys a chwilio 'pwyllgorau craffu'. Neu, os hoffech gael 'Fy Nghyfrif' chwiliwch am hwnnw'n gyntaf ar y wefan.

Rydym wedi gwneud y newidiadau hyn oherwydd sylwadau gan Archwilio Cymru, fel rhan o brosiect Digidol  Powys. Nod hwn yw rhoi mwy o ddewis i drigolion ynghylch sut, pryd a thrwy ba fodd y maent yn ymwneud â'r cyngor ac yn cysylltu â ni. Mae hefyd yn rhan o Raglen Drawsnewid y cyngor i gyflawni dyheadau yn ei gynllun gwella corfforaethol, Gweledigaeth 2025.

Gallwch hefyd awgrymu pynciau drwy lythyr - e-bostiwch y Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd Cyngor Sir Powys, Wyn Richards: wyn.richards@powys.gov.uk