gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gwaith i ddechrau ar safle newydd gofal plant a Dechrau'n Deg yn Aberhonddu

Children clapping on floor

31 Ionawr 2022

Children clapping on floor
Bydd gwaith yn dechrau ar yr adeilad modiwlar newydd sydd i'w adeiladu ar safle Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Priordy yn Aberhonddu.

Derbyniwyd grant cyfalaf Dechrau'n Deg o £820,000 gan Lywodraeth Cymru, a bydd yr adeilad yn creu darpariaeth Cyfnod Sylfaen a gofal plant Dechrau'n Deg ynghyd â swyddfeydd aml-asiantaeth i weithwyr proffesiynol i helpu teuluoedd.

Yn dilyn proses dendro, dyfarnwyd y contract i R G Stones Modular Buildings, a bydd y gwaith yn dechrau ar y safle fis nesaf.

Bydd yr adeilad newydd a'r lle awyr agored yn cynnig gofal plant Dechrau'n Deg o ansawdd uchel ac am ddim i blant dwy flwydd oed ynghyd â lle ar gyfer grwpiau rhianta a hyfforddiant.  Hefyd bydd yna ddarpariaeth Cyfnod Sylfaen a Gofal Plant i blant 3 a 4 oed.

Bydd yna swyddfa aml-asiantaeth fechan ac ystafell gyswllt yn yr adeilad lle bydd gweithwyr proffesiynol megis Ymwelwyr Iechyd a Therapyddion Iaith a Lleferydd yn gallu cwrdd â theuluoedd.

Bydd teuluoedd cymwys Dechrau'n Deg yn gallu defnyddio'r ddarpariaeth o dymor yr haf.  Rhoddwyd y contract i wasanaeth cyn-ysgol y Priordy i gynnig y ddarpariaeth Dechrau'n Deg o 26 Ebrill eleni.  Y gobaith yw y bydd y safle'n agor ar 26 Ebrill 2022 mewn da bryd ar gyfer dechrau tymor yr haf.

Ar hyn o bryd mae Dechrau'n Deg yn Aberhonddu yn gweithio o Gylch Meithrin Aberhonddu ond bydd yn symud i'r adeilad newydd pwrpasol yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Priordy cyn gynted ag y bydd yr adeilad modiwlar yn barod.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Plant, y Cynghorydd Rachel Powell: "Rwy'n falch iawn bod y gwaith adeiladu'n dechrau o fewn yr wythnosau nesaf.  Bydd modd bwrw ati'n gyflym nawr i drefnu gofal plant Dechrau'n Deg ychwanegol a'r feithrinfa Cyfnod Sylfaen.

"Mae'r safle hwn yn fan canolog o fewn y gymuned ac yn gyfle gwych i gael gwasanaethau mewn un lle.  Bydd yn cynnig gofal plant ynghyd â swyddfeydd a lle cymunedol.  Bydd teuluoedd Aberhonddu'n gallu elwa o ddull cydlynol ac integredig o dderbyn gwasanaethau cymorth cynnar."

Dywedodd y Cynghorydd Matthew Dorrance, Cynghorydd lleol ar gyfer Ward Sant Ioan a Chadeirydd Ymddiriedolwyr Cyn-Oed Ysgol Priordy: "Rydym yn dod â gwasanaethau Dechrau'n Deg yn agosach i adref i deuluoedd lleol, sy'n newyddion da i'n cymuned ni.  Bydd y ganolfan newydd sbon yn daith pram fer iawn i'r teuluoedd byddwn yn eu cefnogi."

Sicrhawyd arian cyfalaf Dechrau'n Deg ychwanegol a nawdd gan Gyngor Tref Aberhonddu i greu maes chwarae newydd ar gae Pendre ger yr Ysgol.  Bydd arian Dechrau'n Deg yn cael ei ddefnyddio i adeiladau maes chwarae i blant 0 - 4 oed a bydd arian Cyngor y Dref yn cael ei ddefnyddio i brynu offer chwarae i blant dros 5 oed.  Rhoddwyd y contract i Dragon Play & Sports Ltd i wneud y gwaith a fydd yn cael ei wneud derbyn diwedd mis Mawrth eleni.

Bydd mwy o wybodaeth i ddilyn ar gyfer teuluoedd lleol wrth i'r waith mynd yn ei flaen a sut y gallant fanteisio ar y gofal plant hwn.  Gall deuluoedd ddilyn @Powys Flying Start/Dechrau'n Deg Powys ar Facebook i gael y diweddaraf.