gwelededd ddewislen symudol Toggle

Masnachwyr yn cael eu hatgoffa i beidio â defnyddio banciau ailgylchu cymunedol ar gyfer gwastraff masnachol

Image of commercial waste left at a community recycling site

1 Chwefror 2022

Image of commercial waste left at a community recycling site
Mae sefydliad arlwyo yng ngogledd Powys wedi cael ei gosbi gan Gyngor Sir Powys am droseddau 'dyletswydd gofal' gwastraff masnachol, ar ôl i wastraff o'r busnes gael ei ganfod ar y safle ailgylchu cymunedol ym maes parcio Lôn Gefn, Y Drenewydd. 

Ar ôl ymchwilio ac archwilio nodiadau trosglwyddo gwastraff y busnes, cyflwynodd ein tîm gorfodi gwastraff Hysbysiad Cosb Benodedig o £300 i'r cwmni a chynigwyd cyngor adferol priodol iddynt ar sut i sicrhau eu bod yn cael gwared ar eu gwastraff masnachol yn gyfreithlon yn y dyfodol.

Mae gan bob busnes, sefydliad ac elusen ddyletswydd gofal yn ôl y gyfraith (Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, Adran 34), i sicrhau bod eu gwastraff a'u hailgylchu yn cael eu prosesu'n gywir.  Mae defnyddio cyfleusterau ailgylchu a ddarperir ar gyfer preswylwyr, megis y safleoedd ailgylchu cymunedol, yn mynd yn groes i'r ddeddfwriaeth hon.

"Mae camddefnyddio'r cyfleusterau domestig hyn yn creu costau ychwanegol i'r cyngor a gall ddifetha'r ardal a gorlwytho'r gwasanaethau a ddarperir yn gyfan gwbl at ddefnydd preswylwyr."  Esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, yr Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff. "Bydd busnesau sy'n cael eu dal yn defnyddio'r safleoedd ailgylchu cymunedol yn anghyfreithlon yn cael dirwy a gallant  wynebu erlyniad.

"O dan y gyfraith, mae'n rhaid i sefydliadau masnachol dalu am gasglu a gwaredu eu gwastraff a'u hailgylchu gan gludwr gwastraff cofrestredig, yn ogystal â chadw derbynebau a nodiadau trosglwyddo gwastraff am o leiaf ddwy flynedd.

"Mae gennym dîm ymroddedig o staff ailgylchu masnachol sy'n gallu helpu busnesau i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau tra'n gwneud eu rhan dros yr amgylchedd drwy ailgylchu cymaint o'u gwastraff â phosibl."

Mae gan dîm Ailgylchu Masnachol Powys opsiynau amrywiol ar gael ar gyfer casgliadau ailgylchu wythnosol neu bob pythefnos, i gael rhagor o wybodaeth neu i ofyn am archwiliad gwastraff am ddim a dyfynbris heb unrhyw rwymedigaeth, ewch i: https://cy.powys.gov.uk/ailgylchumasnachol