gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Cynnig i gynyddu rhent i gefnogi cynlluniau busnes tai

Image of council housing

2 Chwefror 2022

Image of council housing
Mae'r cyngor sir wedi dweud y bydd angen cynyddu rhent o ryw ychydig i gefnogi'r buddsoddiad i adeiladu cartrefi cyngor newydd a fforddiadwy a pharhau i gynnal y stoc bresennol.

Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Powys yn cwblhau ei gynlluniau busnes tai i sicrhau eu bod yn hyfyw ac yn gynaliadwy.

Fel rhan o'i gynlluniau, mae cynnydd o 3.1 y cant yn rhent tai cyngor yn cael ei ystyried.

Mae angen y cynnydd, sy'n cyfateb i gyfartaledd o £2.55 yr wythnos, i ariannu'r gwasanaeth yn ogystal â chaniatáu i'r cyngor barhau â'i gynlluniau buddsoddi cynnal a chadw ar gyfer y 5,446 o dai cyngor presennol.

Bydd y cynnydd arfaethedig mewn rhent hefyd yn helpu i ariannu rhaglen fuddsoddi'r cyngor o ddarparu 250 o gartrefi newydd erbyn 2025, rhaglen y mae'r cyngor yn bwriadu ei chynyddu.

Mae cartrefi sy'n eiddo i'r cyngor yn parhau i fod ymhlith y rhai mwyaf fforddiadwy ym Mhowys ac mae'r cynnydd arfaethedig mewn rhenti yn is na chyfradd chwyddiant mis Rhagfyr, sef 5.1 y cant.

Bydd y Cabinet yn ystyried y cynnydd arfaethedig mewn rhent, ddydd Mawrth, 8 Chwefror.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Gwasanaeth Tai: "Rydym wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw'r cynnydd hwn mor rhesymol â phosibl ond ni ellir osgoi rhywfaint o gynnydd oherwydd mae'n hanfodol bod gennym yr arian i fuddsoddi yn ein stoc dai, sydd o fudd uniongyrchol i'n tenantiaid. "

Gofynnir i'r Cabinet hefyd gymeradwyo taliadau newydd am wasanaethau megis cynnal a chadw tiroedd, glanhau cymunedol, gwresogi, llinellau golch, erialau teledu, trin carthffosiaeth a gwaith diogelwch tân.

Bydd y rhent ar gyfer garejys y cyngor hefyd yn gweld cynnydd o £0.39 yr wythnos os caiff yr argymhelliad ei gymeradwyo.