gwelededd ddewislen symudol Toggle

Prosiect Ysgol Cedewain yn cyrraedd carreg filltir bwysig

Image of an artist's impression of new Ysgol Cedewain school building

8 Chwefror 2022

Image of an artist's impression of new Ysgol Cedewain school building
Cyrhaeddwyd dwy garreg filltir bwysig iawn gyda phrosiect adeiladu a fydd yn trawsnewid addysg i ddisgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol ym Mhowys, cyhoeddodd y cyngor sir.

Wythnos diwethaf (dydd Iau 3 Chwefror), cafwyd caniatâd cynllunio ar gyfer campws newydd sbon o'r radd orau ar gyfer Ysgol Cedewain yn Y Drenewydd.

Bydd yr adeilad newydd yn cymryd lle'r adeiladau gwael iawn yn Ysgol bresennol Cedewain a bydd yn cynnwys cyfleusterau ar gyfer dysgwyr sy'n agored i niwed, gan gynnwys pwll hydrotherapi, ystafelloedd a gardd synhwyraidd a ffisiotherapi ynghyd â chaffi cymunedol.

Bydd yr adeilad newydd yn galluogi staff i addysgu mewn amgylchedd dysgu sy'n addas i'r diben, ac i rieni fod yn hyderus bod y plant yn cael eu cefnogi o fewn y cyfleusterau a'r llety gorau.

A heddiw, (dydd Mawrth, 8 Chwefror) rhoddodd y Cabinet sêl bendith i gyflwyno Achos Busnes Llawn i Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, Llywodraeth Cymru am fuddsoddiad cyfalaf am adeiladau newydd.

Amcangyfrif o gostau'r prosiect yw £19.7m gyda Llywodraeth Cymru'n ariannu 75% o'r costau a'r cyngor yn talu'r 25% sy'n weddill.

Mae'r cynlluniau ar gyfer Ysgol Cedewain yn rhan o Raglen Trawsnewid y cyngor i wireddu dyheadau Gweledigaeth 2025 ynghyd â chyflwyno'r Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

Dywedodd Karen Gittins, Pennaeth Gweithredol Ysgol Cedewain: "Dyma gyfnod cyffrous i'r gymuned leol ac i gymuned yr ysgol arbennig ym Mhowys.  Bydd plant gydag anghenion cymhleth iawn yn gallu manteisio ar gyfleusterau gwych mewn amgylchedd diogel a bydd yr ysgol newydd yn gwella'u profiadau dysgu nhw a'u cyfoedion am flynyddoedd i ddod."

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet dros Addysg ac Eiddo: "Rwy wrth fy modd i ni gael y caniatâd cynllunio a bod y Cabinet wedi rhoi sêl bendith i gyflwyno'r Achos Busnes Llawn i Lywodraeth Cymru am fuddsoddiad cyfalaf.  Bydd ein cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Ysgol Cedwain yn arwain at gyfleusterau o'r radd orau i'n dysgwyr sydd fwyaf agored i niwed.

"Pan fydd yn barod, bydd yn cynnig amgylchedd lle bydd staff addysgu'n gallu ffynnu a rhoi cyfleusterau sy'n ateb anghenion dysgwyr sy'n agored i niwed, a'u galluogi i elwa a mwynhau dysgu."

Am fwy o wybodaeth ar Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg