gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Adolygu'r Rhaglen Trawsnewid Ysgolion

Image of Transforming Education words and its branding

9 Chwefror 2022

Image of Transforming Education words and its branding
Yn ôl adolygiad cenedlaethol, mae rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, Cyngor Sir Powys wedi gwneud dechreuad rhagorol, ac maent yn hyderus y bydd yn cael ei wireddu.

Cyflwynwyd canfyddiadau Adolygiad Gateway Llywodraeth Cymru gydag argymhellion i Gabinet y Cyngor dydd Mawrth (8 Chwefror).

Bu'r adolygiad annibynnol yn asesu canlyniadau ac amcanion strategol y rhaglen gan roi sgôr oren gwyrdd sy'n golygu ei fod yn debygol y bydd yn cael ei gyflenwi, ond bod angen rhoi sylw cyson i sicrhau na fydd unrhyw risgiau'n bygwth y prosiect.

Defnyddir adolygiadau sicrwydd Gateway yn eang ar draws Rhaglenni a Phrosiectau sector cyhoeddus y Deyrnas Unedig gan ddefnyddio asesiad o hyder yn ei gyflenwi ar adegau allweddol - dim ond 8% o brosiectau'r sector cyhoeddus a Llywodraeth Cymru a dderbyniodd sgôr oren gwyrdd yn 2020.

Yn dilyn y gwaith, fe wnaeth y tîm adolygu sawl argymhelliad sydd wedi'u derbyn gan uwch-swyddog adrodd y rhaglen ac a gytunwyd gan y Cabinet fore dydd Mawrth.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Eiddo, y Cynghorydd Phyl Davies: "Rydym am ddiolch i'r tîm adolygu am eu hasesiad trwyadl ac adborth positif ar waith rhaglen uchelgeisiol Ysgolion yr 21ain Ganrif.

"Er roedd gan y Cabinet bob hyder yn null strategol y rhaglen a'i heffaith bositif ar addysg ym Mhowys, mae'n braf gweld y gwaith yn cael ei gydnabod gan adolygiad annibynnol sy'n uchel ei barch. 

"Rydym yn croesawu'r ffaith eu bod yn cydnabod yr arweinyddiaeth gref sydd gennym a'r dull strategol o weithio, ond nid ydym yn hunanfodlon gan werthfawrogi bod ffordd bell i fynd a bod rhaid i ni barhau â'n ffocws os ydym i wireddu'r amcanion.

"Mae'r Cabinet wedi derbyn canfyddiadau'r adroddiad gan gytuno ar yr argymhellion," ychwanegodd.

Argymhellion yr Adroddiad

  • Pennu'r opsiynau ariannol ar gyfer arian cyfatebol i'r rhaglen uwch, gan gynnwys y datganiad Gwerth am Arian o fuddsoddi yn y dyfodol a chostau gwneud dim, fel bod pawb yn deall yr opsiynau sydd ar gael.
  • Pwysleisio'r Weledigaeth o Drawsnewid a Gwella a gosod Ysgolion yr 21ain Ganrif fel rhan annatod o'r stori honno.
  • Datblygu ffordd o fapio ar draws allbynnau/canlyniadau/buddion sy'n datgan yn glir pwy sy'n gyfrifol am beth a sut fydd y dibynyddion yn cael eu rheoli i sicrhau fod y buddion yn cael eu gwireddu.
  • Gwahaniaethu'r lefelau llywodraethu a'r aelodaeth sydd eu hangen ar gyfer pob haen o'r portffolio trawsnewid, Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a'r prosiect adeiladu.
  • Datblygu trywydd i helpu i gynllunio adnoddau posibl a'r cyllid sydd ei angen wrth weithredu Band B.