gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Ysgol y Cribarth yn treialu dosbarth cyfrwng Cymraeg

Image of Destination bilingual branding

10 Chwefror 2022

Image of Destination bilingual branding
Mae grŵp o ddisgyblion oed cynradd yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg fel rhan o gynllun peilot sy'n digwydd mewn ysgol yn ne Powys, meddai'r cyngor sir.

Sefydlodd Ysgol y Cribarth, ysgol cyfrwng Saesneg yn Abercraf, ddosbarth Derbyn / Blwyddyn 1 cyfrwng Cymraeg ar ddechrau'r flwyddyn academaidd fel rhan o gynllun peilot sy'n cael ei gefnogi gan Gyngor Sir Powys.

Mae'r ysgol, sydd wedi cyflogi athro a chynorthwyydd cymorth dysgu i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, hefyd yn ceisio cefnogi rhieni a thrigolion eraill yn y gymuned drwy gynnal dosbarthiadau Cymraeg.

Mae'r cyngor yn cefnogi'r cynllun fel un o'r nodau strategol yn ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 i wella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws pob cyfnod allweddol o addysg.

Bydd y cyngor yn gwerthuso'r cynllun peilot fel y mae'n digwydd ac, os bydd yn llwyddiannus, gallai weld ffrwd cyfrwng Cymraeg barhaol yn cael ei chyflwyno yn yr ysgol.

Dywedodd Mr Simon Hosking, Pennaeth Dros Dro Ysgol y Cribarth: "Rydym yn falch o fod yn cychwyn ar y daith hon gyda'r cyngor. Mae ein camau cyntaf tuag at ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg eisoes wedi adfywio ymdrechion i normaleiddio dwyieithrwydd o fewn yr ysgol gyfan. Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i wneud cyfraniad gwerthfawr i weledigaeth Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050."

Dywedodd Mrs Susan Davies, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol y Cribarth: "Rydym wrth ein bodd bod Ysgol Y Cribarth yn cymryd rhan yng nghynllun peilot darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn ysgol cyfrwng Saesneg. Mae'n gyfle cyffrous i'n disgyblion, yr ysgol a'n cymuned leol, a chredwn y bydd yn gwella profiad dysgu ein plant, yn ogystal â chyfrannu at nod Powys i gynyddu dwyieithrwydd yn y sir."

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae'r cyngor wedi ymrwymo i wella mynediad at ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws pob cyfnod allweddol o addysg ym Mhowys ac mae am gynyddu'r cyfleoedd i blant a phobl ifanc yn y sir, a'r rhai sy'n symud i'r sir, i ddod yn gwbl ddwyieithog.

"Y dystiolaeth gan weddill Cymru yw bod darpariaeth ddwyieithog/cyfrwng Cymraeg yn cynnig y cyfle gorau i ddysgwyr ddod yn gwbl ddwyieithog, tra hefyd yn creu amgylchedd diwylliannol deinamig sy'n eang ei gorwelion.

"Rwy'n falch iawn bod y cyngor yn gweithio gydag uwch arweinwyr yn Ysgol y Cribarth ar y cynllun peilot hwn. Nid yn unig y bydd hwn y cam cyntaf y plant ar eu taith i fod yn gwbl ddwyieithog, ond bydd canfyddiadau'r peilot hefyd yn bwysig i'r cyngor wrth i ni edrych ar ffyrdd o wella mynediad at ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws Powys."

I ddarganfod rhagor am addysg cyfrwng Cymraeg ym Mhowys, ewch i Taith at Ddwy Iaith.