gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Ydych chi'n ailgylchu'n gywir?

Image of a red recycling box

14 Chwefror 2022

Image of a red recycling box
Ry'n ni bob amser yn edmygu'r ffaith bod ein trigolion yn awyddus i ailgylchu cymaint o'u sbwriel ag y bo modd. Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio rhoi'r pethau cywir yn y bocsys cywir fel rhan o'ch casgliadau wythnosol ailgylchu ymyl y ffordd.

Mae rhoi eitemau anghywir yn y blychau yn gwneud bywyd yn anodd dros ben i'n criwiau. Os byddwn yn casglu'r cynnyrch yma, rhaid i ni ei dynnu â llaw yn ein depos cyn ei anfon at broseswyr ailgylchu. Byddan nhw'n gwrthod deunydd os yw wedi'i halogi â'r pethau yma.

"Yn flaenorol byddai ein criwiau'n gadael eitemau anghywir yn y blychau gyda nodyn i esbonio pam nad oedden nhw wedi mynd â nhw gyda gweddill yr ailgylchu," meddai'r Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu.

"Fodd bynnag, dros y pandemig rydym wedi bod yn llai llym wrth gasglu cynnwys y blychau er mwyn ceisio peidio lledaenu'r feirws ac i gadw'r criwiau'n ddiogel.  Ond erbyn hyn, rhaid i ni unwaith eto ganolbwyntio ein hymdrechion i sicrhau na fyddwn ond yn casglu'r deunydd cywir o ymyl y ffordd.

"Mae hyn yn golygu y gallwch ganfod bod y Cyngor yn gadael eitemau anghywir yn eich blychau ailgylchu. Mewn rhai achosion, lle mae llawer o halogi, gallwn adael y blwch llawn gyda nodyn yn egluro y byddwn yn ei wagio'r tro nesaf, unwaith y byddwch wedi tynnu'r ysbwriel anghywir.

"Rydym yn deall y gall cofio beth y gellir ac na ellir ei gasglu fod yn anodd, a dyna pam y byddwn bob amser yn gadael nodyn sy'n esbonio'r hyn y gallwn a'r hyn na allwn ei dderbyn. Mae trigolion Powys wedi profi dro ar ôl tro eu bod wedi ymrwymo i ailgylchu llawer o'u gwastraff. Ry'n ni'n ddiolchgar iddyn nhw am eu hymdrechion parhaus i'n helpu i gasglu deunydd ailgylchadwy o ansawdd da."

Mae'r rhan fwyaf o'r camgymeriadau wrth ailgylchu'n digwydd yn y blwch ailgylchu coch gyda thrigolion wedi drysu ar ba fath o blastig y gellir eu casglu bob wythnos.  I'ch atgoffa felly,  dim ond y canlynol sydd i fynd i'r blychau coch:

  • Poteli, potiau, tybiau a dysglau plastig sy'n lân ac yn wag
  • Tuniau, caniau, aerosolau cegin ac ystafell ymolchi, ffoil a chaeadau glân a gwag

Mae modd gwasgu ffilm a deunydd lapio plastig meddal at ei gilydd a'u hailgylchu yn y rhan fwyaf o archfarchnadoedd neu fynd â'r cyfan i un o'n Canolfannau Ailgylchu.

I gael rhestr lawn o'r hyn y cewch, ac na chewch ei roi ym mhob un o'r blychau, gweler ein canllaw ailgylchu ar-lein: https://cy.powys.gov.uk/article/750/Sut-i-gael-gwared-o-ailgylchu-a-sbwriel-cartref