gwelededd ddewislen symudol Toggle

Yn galw ar holl arwyr sbwriel Powys! Mae Gwanwyn Glân Cymru yn ôl

Image of a group of litter pickers in Welshpool

16 Chwefror 2022

Image of a group of litter pickers in Welshpool
Mae pobl ym Mhowys ac ar draws Cymru yn cael eu hannog i ddiogelu'r amgylchedd ac ymuno â Gwanwyn Glân Cymru 2022, sydd yn dangos bod gweithredoedd bach ar ein stepen drws yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Mae Cyngor Sir Powys yn gweithio gyda Cadwch Gymru'n Daclus i gefnogi Gwanwyn Glân Cymru. Gyda'i gilydd, maent yn galw ar unigolion, aelwydydd ac ysgolion i lanhau'r strydoedd, y parciau neu'r traethau ar eu stepen drws rhwng 25 Mawrth - 10 Ebrill.

"Mae cymunedau Powys bob amser wedi dod allan yn frwd i ddangos gymaint o barch sydd ganddynt i'w cynefinoedd.  Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld nifer fawr o unigolion a grwpiau'n gwirfoddoli i helpu i gadw Bowys yn daclus a glân, felly mae'n braf ymuno â Chadwch Gymru'n Daclus eto eleni i annog grwpiau cymunedol i ddod at ei gilydd i fod yn rhan o  Ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru 2022," dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet dros Ailgylchu a Gwastraff.

"Mae modd benthyg pecynnau casglu sbwriel sydd â phopeth sydd ei angen o rai o'n llyfrgelloedd, felly cofiwch alw heibio neu archebu eich pecyn ar-lein a threfnu i lanhau eich ardal leol yn fuan."

Mae Gwanwyn Glân Cymru yn rhan o Caru Cymru - menter fwyaf erioed Cadwch Gymru'n Daclus i ddileu sbwriel a gwastraff.

Mae Caru Cymru wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus: "Ers dechrau'r pandemig, mae ein mannau awyr agored wedi bod yn bwysicach nag erioed o'r blaen i ni. Maent wedi bod yn noddfa mewn cyfnod heriol.

"Ond eto, mae sbwriel yn dal yn bla yn ein mannau gwyrdd, ar ein strydoedd a'n traethau ar draws Cymru, yn costio miliynau i ni ei godi ac, yn anffodus, yn niweidio ein bywyd gwyllt lleol hefyd.

"Rydym yn annog pawb ar hyd a lled Cymru i gymryd rhan yn ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru eleni a gwneud addewid i godi sach neu fwy o sbwriel. Gwyddom fod cymryd rhan yn yr awyr agored yn dda i'n hiechyd a'n hamgylchedd. Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth mawr".

Un sach, Gwahaniaeth mawr.

Mae Gwanwyn Glân Cymru hefyd yn rhan o Gwanwyn Glân Prydain Fawr eleni. Gofynnir i wirfoddolwyr wneud addewid ynghylch sawl sach y byddant yn eu casglu a sawl munud y byddant yn eu treulio yn glanhau eu hardal leol.

I wneud addewid a chymryd rhan yn Gwanwyn Glân Cymru, ewch i wefan Cadwch Gymru'n Daclus www.keepwalestidy.cymru