gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Meysydd Pêl-droed Y Trallwng

Image of a goalkeeper kicking a football on a grass pitch

17 Chwefror 2022

Image of a goalkeeper kicking a football on a grass pitch
Mae ymdrechion gan glwb chwaraeon yng ngogledd Powys i sicrhau tir fel y gallant ddatblygu meysydd pêl-droed newydd wedi cael hwb gan y cyngor sir os bydd penderfyniad gan y Cabinet yn cael ei gymeradwyo wythnos nesaf.

Mae Clwb Pêl-droed Y Trallwng wedi cytuno ar brydles gyda thirfeddiannwr lleol a fydd yn galluogi'r clwb i ddatblygu nifer o feysydd pêl-droed a fyddai'n caniatáu i'r gymuned gael mynediad at y cyfleusterau hamdden hyn.

I helpu ymdrechion y clwb, mae Cyngor Sir Powys yn cynnig darparu grant o £5,500 y flwyddyn i'r clwb pêl-droed fel rhan o gyfraniad y cyngor tuag at y brydles 25 mlynedd i sicrhau'r tir.

Bydd y cynnig yn cael ei ystyried gan y Cabinet ar ddydd Mawrth, 22 Chwefror.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet dros Addysg ac Eiddo: "Pan fydd y Rhaglen Trawsnewid Addysg yn Y Trallwng wedi gorffen, fe fyddwn wedi darparu cyfleusterau ac amgylcheddau dysgu a fydd yn caniatáu i'n dysgwyr ffynnu a chyrraedd eu potensial.

"Fel rhan o'r rhaglen hon, adeiladwyd un o'r ysgolion newydd ar dir a oedd yn rhan o Ysgol Uwchradd Y Trallwng yn flaenorol, a oedd yn cael ei ddefnyddio nid yn unig gan yr ysgol uwchradd ond hefyd gan y gymuned leol a Chlwb Pêl-droed Y Trallwng.

"Er i ni gynnal asesiad safle o'r tir a oedd yn eiddo i'r cyngor yn Y Trallwng i ddeall a oedd tir ar gael ai peidio i wneud yn iawn i'r clwb pêl-droed a'r gymdeithas chwaraeon am golli darpariaeth yn yr ysgol uwchradd, ni chafodd unrhyw dir ei ddynodi.

"I wneud yn iawn am golli'r ardal hamdden hon, rwyf yn cynnig bod y cyngor yn darparu cyfraniad o £5,500 y flwyddyn i Glwb Pêl-droed Y Trallwng ar gyfer prydles 25 mlynedd a fydd yn caniatáu iddynt ddatblygu meysydd pêl-droed a gaiff eu defnyddio gan blant, pobl ifanc a chymuned ehangach Y Trallwng, gan wella eu hiechyd meddwl a lles.

"Petai'r Cabinet yn cymeradwyo'r cynnig, bydd y cyngor yn darparu grant blynyddol o ddechrau'r flwyddyn ariannol newydd."