gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Newidiadau Covid-19

Woman wearing a mask

25 Chwefror 2022

Woman wearing a mask
Atgoffir trigolion Powys y bydd newidiadau ynglyn â'r mannau y mae'n rhaid iddynt wisgo mwgwd wyneb yn dod i rym ddydd Llun (Chwefror 28) ac y bydd rhai cyfyngiadau yn parhau.

Mae'r newidiadau yn rhan o adolygiad diweddaraf Llywodraeth Cymru ac yn dod wrth i'r sir barhau i weld nifer o achosion o COVID-19. Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod tua 500 o achosion newydd o COVID-19 yn cael eu cofnodi bob wythnos ym Mhowys.    

Newidiadau i'w cyflwyno o 28 Chwefror

O 28 Chwefror ni fydd yn ofynnol mwyach i oedolion a phlant 11 oed a throsodd wisgo gorchuddion wyneb mewn llawer o leoedd dan do, ac eithrio lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol; ym mhob lleoliad manwerthu a thrafnidiaeth gyhoeddus.

Mae'n parhau i fod yn wir bod gwisgo gorchuddion wyneb yn un o blith nifer o ymddygiadau sy'n gallu helpu i gadw eraill yn ddiogel, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed.

Bydd y gofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb, oni bai eich bod wedi'ch eithrio, yn parhau i fod yn gymwys i'r mannau cyhoeddus dan do canlynol:

  • Safleoedd manwerthu (gan gynnwys darparwyr gwasanaethau ariannol, swyddfeydd post a chanolfannau siopa)
  • Safleoedd milfeddygon a gwasanaethau twtio anifeiliaid
  • Cyfleusterau storio a dosbarthu, gan gynnwys mannau gollwng a danfon
  • Siopau gwerthwyr tai neu osod tai, swyddfeydd gwerthu datblygwyr a chartrefi arddangos
  • Gwasanaethau cyswllt agos (salonau gwallt a barbwyr, salonau ewinedd a harddwch gan gynnwys gwasanaethau lliw haul ac electrolysis, a gwasanaethau tyllu a thatŵio'r corff
  • Safleoedd a ddefnyddir ar gyfer darparu bwyd tecawê
  • Safleoedd iechyd neu rai a a ddefnyddir ar gyfer darparu gwasanaethau meddygol
  • Safleoedd a ddefnyddir ar gyfer darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol penodol: gwasanaeth cartref gofal, gwasanaeth llety diogel [neu wasanaeth canolfan breswyl i deuluoedd] (ar gyfer amddiffyn preswylwyr, mae'r gofyniad gorchudd wyneb yn gymwys ar y safleoedd hyn yn bodoli hyd yn oed pan nad oes gan y cyhoedd fynediad i'r safle) a
  • Trafnidiaeth gyhoeddus a thacsis

Mae'r diwygiadau'n golygu nad yw gofynion gorhuddio'r wyneb bellach yn berthnasol i fathau penodol o safleoedd sy'n agored i'r cyhoedd (er enghraifft, safleoedd hamdden ac adloniant, ac atyniadau i ymwelwyr).

Ni fydd gorchuddion wyneb yn cael eu hargymell fel mater o drefn mewn ystafelloedd dosbarth mwyach ond o leiaf dylent barhau i gael eu gwisgo gan staff a dysgwyr oedran uwchradd mewn ardaloedd cymunedol.

Os bydd amodau iechyd y cyhoedd yn parhau i wella, gellid codi'r gofyniad cyfreithiol i wisgo gorchuddion wyneb ym mhob lleoliad sy'n weddill erbyn diwedd mis Mawrth.