gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Ceisiadau yn agor ar gyfer derbyn plant Y Blynyddoedd Cynnar

Image of an adult supervising two children playing

1 Mawrth 2022

Image of an adult supervising two children playing
Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau bod ceisiadau bellach ar agor ar gyfer plant a fydd yn dechrau addysg cyn-ysgol yn 2023.

Gall rhieni neu ofalwyr plant a anwyd rhwng 1 Medi 2019 a 31 Awst 2020 wneud cais am le mewn lleoliad y blynyddoedd cynnar yn barod i ddechrau yn 2023.

Rhaid cwblhau a chyflwyno ceisiadau erbyn dydd Iau 31 Mawrth 2022.

Mae Llywodraeth Cymru'n ariannu'r Cyngor Sir i sicrhau y caiff pob plentyn ym Mhowys fynediad at addysg y blynyddoedd cynnar rhan amser am ddim, o ddechrau'r tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn deirblwydd.

Gall pob plentyn cymwys dderbyn mwyafswm o ddeng awr yr wythnos o addysg y blynyddoedd cynnar a ariennir os ydynt yn mynychu lleoliad addysg cyn-ysgol cymeradwy a ariennir.

Ni fydd plant sy'n gymwys ar gyfer addysg rhan amser am ddim ond yn derbyn lleoedd a ariennir os ydynt yn mynychu lleoliad addysg cyn-ysgol a ariennir cymeradwy.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Dylai pob rhiant a gofalwr lenwi'r ffurflen gais cyn gynted ag y bo modd i sicrhau bod eu plentyn yn cael lle yn y lleoliad cyn-ysgol/blynyddoedd cynnar o'u dewis y flwyddyn nesaf.

"Os nad ydynt yn ei llenwi mewn pryd, efallai na chân nhw le mewn lleoliad o'u dewis."

Bydd angen i rieni / gofalwyr lenwi ffurflen gais ar-lein a gallwch ddod o hyd i'r ffurflen yma - Cais am Leoliad Cyn Ysgol (3 a 4 oed)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael trafferth llenwi neu gyflwyno'r cais mae croeso i chi gysylltu â'r Tîm Derbyn ar 01597 826477 neu e-bostio preschooladmissions@powys.gov.uk