gwelededd ddewislen symudol Toggle

Offer llaw wedi'u hailgylchu o Bowys yn cael defnydd newydd yn Affrica

Image of a volunteer refurbishing tools

3 Mawrth 2022

Image of a volunteer refurbishing tools
Mae cynllun ailddefnyddio newydd yng Nghanolfan Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref Aberhonddu yn gweld menter elusennol, Tools for Self Reliance Cymru, yn ailgylchu ac adnewyddu hen offer llaw nad oes mo'u hangen bellach ar gyfer grwpiau cymunedol ar lawr gwlad Affrica.

Mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Powys a Grŵp Potter, mae Tools for Self Reliance Cymru (TFSR Cymru) wedi sefydlu cynllun ailddefnyddio yn Aberhonddu sy'n casglu offer ail-law a ailgylchir yn y Ganolfan Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref gan drigolion Powys.

Yna mae'r offer yn cael eu casglu gan elusen a leolir yng Nghrughywel, sydd, gyda help gwirfoddolwyr medrus, yn adnewyddu'r eitemau a naill ai'n eu gwerthu, i godi arian mawr ei angen ar gyfer yr elusen, neu'n eu cyfrannu i grwpiau cymunedol ar lawr gwlad Affrica. Yn y 35 mlynedd diwethaf, mae TFSR Cymru wedi anfon mwy na miliwn o offer i grefftwyr a chrefftwragedd yng nghymunedau gwledig Affrica. Mae offer yn golygu gwaith, a'r cyfle i siapio eu dyfodol a gwella bywoliaeth.

"Gan gydfynd gyda'r amrywiaeth eang o eitemau sy'n cael eu hailgylchu yn y Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref ym Mhowys, y cynllun ailddefnyddio hwn yw'r ffordd ddiweddaraf yn unig lle y gallwn helpu i ostwng, ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint o'n gwastraff ag sy'n bosibl."

"Rydym eisoes wedi cael nifer o ganolfannau ailddefnyddio ac atgyweirio o fewn y sir, ond mae'r cynllun penodol hwn gyda TFSR Cymru yn unigryw wrth ddarparu'r offer a chyfarpar sy'n angenrheidiol i gymunedau yn Affrica, gan sicrhau darpariaeth iddynt adeiladu ffordd well o fyw."

Wedi dechrau'r cyfarfod rhwng y cyngor a TFSR Cymru i ystyried sut y gellid casglu offer llaw i'w hailddefnyddio, dywedodd yr, Cyng. Liz Rijnenberg a'r Cyng. Marie Matthews: "Mae'n rhoi pleser mawr i ni fod y fenter hon a yrrir gan y gymuned wedi cael ei sefydlu ac rydym yn gobeithio y bydd mwy o brosiectau tebyg i hyn, yn fawr ac yn fach, yn gallu cael eu datblygu."

Ychwanegodd Debbie Potter o Grŵp Potter: "Mae mentrau ailgylchu a rheolaeth gynaliadwy dros wastraff wrth wraidd yr hyn a wnawn, ac rydym yn wirioneddol hapus ein bod yn gallu cefnogi cynllun ailddefnyddio TFSR Cymru yn Aberhonddu a chyfrannu tuag at yr elusen werth chweil hon yn lleol trwy helpu i roi defnydd newydd i offer nad oes mo'u heisiau bellach.

Ian Jones yw cyd-gadeirydd TFSR a leolir ym Mhowys: "Mae'n rhoi pleser mawr i TFSR Cymru weithio gyda Chyngor Powys, Grŵp Potter a grwpiau cymunedol lleol gyda'r fenter hon. Gyda'u help hwy, gallwn adnewyddu a rhoi bywyd newydd i hen offer a pheiriannau gwnïo, a gwella bywoliaeth teuluoedd gwledig Tanzania."

Ffotograff: Gwirfoddolwr TFSR Cymru, Frank Olding, yn adnewyddu ychydig o offer ail-law.