gwelededd ddewislen symudol Toggle

Y cymorth cywir ar yr amser iawn i deuluoedd

Early Help - toddler and father

4 Mawrth 2022

Early Help - toddler and father
Mae strategaeth Cymorth Cynnar Powys a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Powys yn dynodi map ffordd ar gyfer sut mae gwasanaethau, asiantaethau partner a chymunedau'n gallu gweithio gyda phlant a theuluoedd i fynd i'r afael â phroblemau pan fyddant yn codi i sicrhau eu bod yn derbyn 'y cymorth cywir ar yr amser iawn'.

Mae Strategaeth Cymorth Cynnar Powys yn sefydlu dealltwriaeth gyffredin o Gymorth Cynnar ac yn sicrhau fod y sawl sy'n gweithio gyda theuluoedd ym Mhowys yn gallu gweld sut mae eu cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc.

Cymeradwywyd y Strategaeth gan Fwrdd Cychwyn yn Dda Powys ac mae'n disgrifio sut y gallwn gydweithio i sicrhau fod teuluoedd yn derbyn Cymorth Cynnar sydd o fewn cyrraedd ac wedi'i gydlynu pan y mae ei angen arnynt.

Dywedodd y Cyng. Rachel Powell, Aelod o Gabinet Cyngor Sir Powys dros Wasanaethau Plant: "Ym Mhowys, rydym wedi cydnabod fod ymateb cyflym yn hanfodol i deuluoedd sydd angen ychydig o gefnogaeth ac i gyflawni hyn, rydym wedi datblygu ein dull Cymorth Cynnar.   

"Efallai y bydd angen Cymorth Cynnar ar ryw adeg ym mywyd plentyn neu unigolyn ifanc. Rydym yn gweithio ar y cyd â'n hasiantaethau partner i gefnogi teuluoedd trwy ddull sy'n seiliedig ar gryfderau. Ein nod yw meithrin cydnerthedd a chapasiti, gan ddatblygu sgiliau a hyder a fydd yn gwella profiadau byw dyddiol i'n plant, teuluoedd a chymunedau.

"Mae'r Strategaeth Cymorth Cynnar yn dynodi'r prif gerrig milltir megis datblygu Hybiau Cymorth Cynnar. Ceir Hyb Cymorth Cynnar sydd wedi'i sefydlu'n dda yn Y Drenewydd ac mae gwaith ar fynd yn dda i ddatblygu Hybiau Cymorth Cynnar yn Y Trallwng ac Aberhonddu. Rydym yn gweithio i ehangu Hybiau Cymorth Cynnar i alluogi plant, pobl ifanc a'u teuluoedd i gael mynediad at amrywiaeth o gefnogaeth a leolir yn lleol megis grwpiau rhianta, sesiynau galw heibio a Gofal Plant Dechrau'n Deg.

Yn unol â'r Strategaeth Cymorth Cynnar, mae Tîm Cymorth Cynnar Cyngor Sir Powys yn cynnig cyngor, cefnogaeth a chydgysylltiad i weithwyr proffesiynol a theuluoedd.

Gellir cefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd yn unigol, gan ganolbwyntio ar anghenion a nodau unigol. Mae'r Tîm Cymorth Cynnar yn cynnig cefnogaeth rianta sydd wedi'i strwythuro megis y rhaglenni Blynyddoedd Rhyfeddol, Cyn-oed Ysgol ac Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig. Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn rhan o'r tîm Blynyddoedd Cynnar sydd ag ystod o wybodaeth i blant a phobl ifanc 0-25 mlwydd oed a'u teuluoedd. 

I ddarllen y strategaeth neu i ddysgu mwy am Gymorth Cynnar ym Mhowys, a sut y gallwn weithio gyda'n gilydd i gyflwyno'r cymorth cywir ar yr amser iawn, edrychwch ar www.cy.powys.gov.uk/article/8075/Tim-Cymorth-Cynnar neu ffoniwch y tîm Cymorth Cynnar ar 01597 826246.