gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cabinet i ystyried adroddiad gwrthwynebu'r cynnig ar gyfer ysgolion Aberhonddu

Image of Transforming Education words and its branding

4 Mawrth 2022

Image of Transforming Education words and its branding
Mae'r cyngor sir wedi dweud y gallai cynlluniau i greu ysgol gynradd newydd yn ne Powys gael eu rhoi ar waith os bydd y Cabinet yn rhoi eu sêl bendith yr wythnos nesaf.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc i greu ysgol gynradd newydd fel rhan o gynlluniau i drawsnewid addysg yn ardal dalgylch Aberhonddu.

Byddai'r ysgol newydd yn gweithredu ar y tri safle presennol i ddechrau, cyn symud i adeilad newydd sbon yn Aberhonddu, a fydd yn darparu cyfleusterau newydd sbon yr 21ain ganrif i ddisgyblion.

Y dyddiad targed ar gyfer sefydlu'r ysgol gynradd newydd yw mis Medi 2023, a disgwylir y bydd disgyblion yn symud i'r adeilad newydd yn ystod 2025/26.

Mis Rhagfyr y llynedd, cymeradwywyd cyhoeddi hysbysiad statudol ffurfiol gan y Cabinet yn cynnig i uno'r tair ysgol.  Cyhoeddwyd hwn ym mis Ionawr a derbyniwyd dros 110 o wrthwynebiadau yn ystod y cyfnod gwrthwynebu.

Ar ddydd Gwener, 11 Mawrth, bydd y Cabinet yn derbyn ac yn ystyried yr adroddiad gwrthwynebu a gofynnir iddo gymeradwyo'r cynnig i gyfuno'r tair ysgol i greu ysgol gynradd newydd.

Bydd y cynlluniau'n helpu'r cyngor i wireddu ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, strategaeth uchelgeisiol dros ddeng mlynedd a gymeradwywyd yn 2020.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet dros Addysg ac Eiddo: "Ar ôl pwyso a mesur yr ymatebion yn ofalus, yr argymhelliad y byddaf yn ei gyflwyno i'r Cabinet yw eu bod yn cymeradwyo'r cynnig i uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc i greu ysgol gynradd newydd.

"Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid profiadau'r dysgwyr a hawliau ein dysgwyr ac fe wnawn gyflawni hyn trwy wireddu ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

"Fel rhan o'n Gweledigaeth 2025, rydym hefyd wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau o'r radd orau lle bydd ein dysgwyr a'n hathrawon yn gallu ffynnu a chyrraedd eu potensial.  Credwn fod ein cynlluniau cyffrous i sefydlu ysgol gynradd newydd yn ardal Aberhonddu, gyda'r bwriad i symud i adeilad newydd yn y dyfodol, yn dangos yr ymrwymiad hwn.

"Rwy'n credu y bydd ein cynlluniau cyffrous ar gyfer dalgylch Aberhonddu yn darparu cyfleusterau a chyfleoedd llawer gwell i ddysgwyr, a bydd yn ein helpu ni wireddu ein strategaeth a gwella hawliau a phrofiadau dysgwyr y dyfodol."

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg