gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cyngor Sir Powys yn sefyll mewn undod â'r Wcráin

Image of the Ukraine flag

4 Mawrth 2022

Image of the Ukraine flag
Mae Cyngor Sir Powys wedi anfon neges o gefnogaeth i'r Wcráin, wrth i'r byd rhydd barhau i annog Arlywydd Rwsia, Vladimir Putin, i roi'r gorau i'w ymosodiad.

Mae'r ymosodiad wedi bod yn mynd yn ei flaen ers dros wythnos ac mae wedi achosi dioddefaint a therfysg aruthrol yn y rhanbarth.

Ddoe (dydd Iau, Mawrth 3), cytunodd y Cyngor yn unfrydol i gondemnio gweithredoedd yr Arlywydd Putin a Lluoedd Arfog Rwsia yn eu hymosodiad ar yr Wcráin ac ymrwymodd y Cyngor i wneud popeth o fewn ei allu i gefnogi'r Wcráin a'i phobl.

Dywedodd yr Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Rydym yn hollol gefnogol ac yn sefyll mewn undod â'r Wcráin yn ystod y cyfnod anodd a thywyll hwn.

"Mae'r dewrder a'r penderfyniad mae pobl yr Wcráin wedi'i ddangos yn ystod yr wythnos ddiwethaf wedi bod yn anhygoel.  Rydym i gyd yn gobeithio y bydd llywodraeth Rwsia yn sylweddoli bod ei gweithredoedd yn anghywir.

"Mae ein meddyliau gyda phobl Wcráina gobeithiwn y bydd heddwch a dyngarwch yn goresgyn gwrthdaro."

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Gyllid: "Yn dilyn y cynnig ddoe, mae'r Cyngor yn gwneud pob ymdrech i ymchwilio i unrhyw nwyddau a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â chwmnïau o Rwsia ac i roi'r gorau i'w prynu cyn gynted â phosibl. Byddwn hefyd yn sicrhau bod ein hysgolion a'n cyflenwyr yn cael gwybod am ein safbwynt ac y byddant yn dilyn ein camau."

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol Oedolion, yr Iaith Gymraeg, Tai a Newid yn yr Hinsawdd: "Mae pobl Powys bob amser wedi dangos eu bod yn awyddus iawn i helpu'r rhai mewn angen ac rydym yn sicr y byddant yn ymateb i'r her hon. Rydym yn addo cefnogi ein cymuned Wcrainaidd leol mewn unrhyw ffordd y gallwn ac rydym yn cyfuno ein gobeithion a'n gweddïau ni gyda'u rhai nhw wrth i'w mamwlad wynebu'r trychineb hwn."

Dywedodd y Cynghorydd Peter Lewis, Cadeirydd, Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi'r cyngor: "Cafodd y cynnig brys hwn fy nghefnogaeth lawn.  Fel aelod o Bartneriaeth Pensiwn Cymru, mae gwaith eisoes ar y gweill i ddechrau dadfuddsoddi cronfa bensiwn Powys o unrhyw gysylltiad neu fuddsoddiadau mewn cwmnïau o Rwsia cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl."

Dywedodd y Cynghorydd John Morris, a gynigiodd y cynnig: "Rydym i gyd wedi ein dychryn gan y digwyddiadau sy'n datblygu yn yr Wcráin.  Rwy'n siŵr y bydd Powys gyfan yn ymuno â'r Council yn y condemniad o'r Arlywydd Putin a'i weithredoedd.  Roedd yn galonogol cael cymaint o gefnogaeth gan y Cyngor.  Mae fy meddyliau a'm gweddïau gyda phobl yr Wcráin a bydd angen i ni fod yn barod i wneud mwy yn y dyfodol."

Dywedodd y Cynghorydd Elwyn Vaughan, a oedd wedi eilio'r cynnig: "Fel rhywun sydd â chymydog o'r Wcráin, rwy'n ymwybodol iawn o'r boen a'r dioddefaint y maen nhw'n mynd drwyddo. Mae'n hanfodol ein bod ni fel Cyngor Sir Powys yn anfon neges ein bod yn sefyll gyda phobl Wcráin am ddemocratiaeth yn erbyn gormes Putin."

Gall unrhyw un sy'n gallu helpu ystyried rhoi rhodd ariannol i'r Pwyllgor Argyfyngau Trychinebau yn hytrach na thrwy roi rhoddion o  nwyddau.

Dyma'r cynnig brys y cytunwyd yn unfrydol arno gan y Cyngor Llawn i gefnogi Wcráin.  Cynigiwyd gan y Cynghorydd John Morris ac eiliwyd gan y Cynghorydd Elwyn Vaughan:

  1. Bod Cyngor Sir Powys yn condemnio gweithredoedd yr Arlywydd Putin a Lluoedd Arfog Rwsia wrth ymosod ar Wcráin a'i fod am wneud popeth o fewn ei allu i gefnogi'r Wcráin a'i phobl.
  2. Mae'r Cyngor yn gofyn i Bwyllgor Pensiynau a Buddsoddi Powys a Phartneriaeth Pensiwn Cymru ystyried dadfuddsoddi unrhyw gysylltiad neu fuddsoddiad mewn cwmnïau o Rwsia.
  3. Bod pob ymdrech yn cael ei gwneud i ymchwilio i unrhyw nwyddau a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â chwmnïau o Rwsia ac i roi'r gorau i'w prynu cyn gynted â phosibl a bod popeth yn cael ei wneud i gefnogi Wcráin a'i phobl.

Cyswllt: ukraine.enquiries@powys.gov.uk