gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

​​​​​​​Cyngor i fuddsoddi £83m i adeiladu 509 o gartrefi newydd

Image of a house

7 Mawrth 2022

Image of a house
Mae cynlluniau i fuddsoddi £83.5m mewn adeiladu dros 500 o gartrefi cyngor newydd yn y sir wedi cael eu dadorchuddio gan Gyngor Sir Powys fel rhan o'i raglen 'Cartrefi Newydd i Bowys'.

Mae'r cynlluniau uchelgeisiol i adeiladu 509 o gartrefi newydd wedi cael eu hamlinellu yng Nghynllun Busnes Tai newydd y cyngor, a fydd yn cael ei ystyried gan y Cabinet ar ddydd Mawrth, 8 Mawrth.

Mae'r cynllun hefyd yn addo buddsoddiad pellach o £3.2m dros y bum mlynedd nesaf yng nghartrefi presennol y cyngor i sicrhau eu bod yn parhau i ddiwallu Safon Ansawdd Tai Cymru, sy'n gofyn i gartrefi sy'n eiddo i gymdeithasau tai ac awdurdodau lleol fod mewn cyflwr da.

Mae rhaglenni gwaith eraill dros y bum mlynedd nesaf fel rhan o'r Cynllun Busnes Tai yn cynnwys:

  • Cydymffurfiaeth Cant y Cant - Dros £4.3m i sicrhau fod holl gartrefi'r cyngor ac asedau cysylltiedig yn cydymffurfio 100% gyda'r holl ddeddfwriaeth a rheoliadau perthnasol a chymwys
  • Powys Werdd - Dros £13.4m i gynyddu effeithiolrwydd ynni yng nghartrefi'r cyngor, gan ostwng tlodi tanwydd ac annog a chefnogi ymdeimlad gwyrdd ar gyfer stadau tai'r cyngor
  • Addas i'r Diben - Dros £8.6m i wneud cartrefi'r cyngor yn fwy addas ar gyfer anghenion pobl hŷn a'r sawl sy'n byw ag anghenion sy'n ymwneud ag iechyd a fydd yn amharu neu'n effeithio'n andwyol ar eu symudedd
  • Caru Lle Ry'ch Chi'n Byw - Dros £16.2m i wneud cartrefi a stadau a reolir gan y cyngor yn lleoedd lle y gall pobl fwynhau eu bywydau, gan wella lles trigolion.

Dywedodd y Cyng.Myfanwy Alexander, Aelod o'r Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Wasanaethau Tai: "Rydym yn gwybod faint mae eu cartrefi yn golygu i'n trigolion ac mae'r cynllun hwn yn nodi'r ffyrdd lle y byddwn yn cynnal, datblygu a gwella ein stoc dai."