gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Byddwch yn Gynghorydd dros Powys. Byddwch yn rym dros newid

Image of County Hall

8 Mawrth 2022

Image of County Hall
Mae trigolion Powys yn cael eu hatgoffa fod enwebiadau ar gyfer etholiadau'r Cyngor Sir eleni yn agor yn ddiweddarach y mis hwn a rhaid eu cyflwyno erbyn 5 Ebrill.

Etholir cynghorwyr i gynrychioli eu cymunedau er mwyn gwneud penderfyniadau pwysig am faterion lleol a gwasanaethau cyhoeddus lleol gyda'r etholiadau cenedlaethol yn cael eu cynnal ar 5 Mai.

Dywedodd y Dr Caroline Turner, Swyddog Canlyniadau Powys: "Bydd y rhybudd etholiadol yn cael ei gyhoeddi wythnos nesaf a bydd hynny'n agor enwebiadau ar gyfer etholiadau 2022. Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn sefyll gyflwyno papurau enwebu o ddydd Mawrth, 15 Mawrth tan 4pm ar ddydd Mawrth 5 Ebrill.

"Mae'n bwysig fod cynghorwyr yn debyg i'r bobl sy'n eu hethol hwy - rydym angen cynghorwyr mwy amrywiol - rydym angen rhagor o ferched, mwy o bobl ifanc, mwy o bobl o Gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, rhagor o bobl anabl a mwy o bobl LGBTQ+ i sefyll."

Mae pob cyngor wedi arwyddo Addewidion Cynghorau Amrywiol ac yn ymroddedig i annog a chefnogi pobl amrywiol i sefyll. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno diwygiadau er mwyn hwyluso sefyll mewn etholiadau a'i gwneud yn haws i fod yn gynghorydd.

Mae sefyll fel cynghorydd yn llawer haws erbyn hyn, gyda chyflogau a chefnogaeth i gynghorwyr wedi gwella. Mae'n haws cymryd rhan ym musnes y cyngor trwy gyfarfodydd o bell ar Teams neu Zoom.

Ac, mae Cronfa Mynediad i Swydd Etholedig Cymru wedi cael ei sefydlu i helpu pobl anabl i sefyll am swydd etholedig gyda chostau ychwanegol sy'n ymwneud â namau sy'n rhwystr i'w cyfranogiad mewn gwleidyddiaeth. Fe'i gweinyddir gan Anabledd Cymru a'i ariannu gan Lywodraeth Cymru Cronfa Mynediad i Swydd Etholedig Cymru - Anabledd Cymru

Yng Nghymru, mae arweinwyr cynghorau yn ymroddedig tuag at sicrhau fod ymgyrch etholiad 2022 yn deg a pharchus, ac wedi arwyddo Addewid Ymgyrchoedd Teg -  i roi sicrwydd a chefnogaeth i'r ymgeiswyr hynny sy'n fwy newydd i fywyd democrataidd, i'r rheini sy'n ymwybodol eu bod yn y lleiafrif neu wedi profi gwrthwahaniaethu eisoes.

Am ragor o wybodaeth ar ddod yn gynghorydd, edrychwch ar: https://www.wlga.wales/be-a-councillor-be-the-change

Byddwch yn Gynghorydd. Byddwch yn rym droi Newid!