gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Mae Tyfu Canolbarth Cymru yn archwilio potensial hydrogen ar gyfer y rhanbarth

Image of Powys landscape and Growing Mid Wales logo

10 Mawrth 2022

Image of Powys landscape and Growing Mid Wales logo
Mae astudiaeth ddichonoldeb arloesol wedi bod yn archwilio potensial hydrogen yn y dyfodol ar gyfer Canolbarth Cymru.

Comisiynodd Tyfu Canolbarth Cymru, gyda chefnogaeth Grwpiau Gweithredu Lleol Cynnal Y Cardi ac Arwain, a Chynghorau Sir Powys a Cheredigion yr ymgynghorwyr Radical Innovations Group i gynnal yr astudiaeth, ar ôl i randdeiliaid rhanbarthol ddatgan diddordeb mewn Hydrogen Gwyrdd fel ateb dim allyriadau.

I lawer, mae hydrogen yn cael ei weld fel elfen allweddol i gefnogi trawsnewidiadau cenedlaethol a rhanbarthol i sero net. Gallai hydrogen roi cyfle sylweddol i ddatgarboneiddio sectorau cyfan o'r economi, gan symud oddi wrth ddibyniaeth ar danwydd ffosil.

Wrth i Lywodraethau'r DU a Chymru gynyddu eu ffocws ar y sector hydrogen fel ateb i ddatgarboneiddio sectorau anodd eu trin, mae Astudiaeth Hydrogen y DU a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn dangos potensial cynyddol ar gyfer buddsoddiad ar raddfa ddiwydiannol yn y dyfodol mewn cynhyrchu hydrogen gwyrdd i gefnogi datgarboneiddio.

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion a Chadeirydd Tyfu Canolbarth Cymru, "Mae pawb sy'n gysylltiedig yn falch iawn y gallai cyllid LEADER gael ei ddefnyddio i gefnogi prosiect mor arloesol a blaengar. Mae cyfoeth adnoddau naturiol y Canolbarth, yr arbenigedd a'r amgylchedd yn golygu ein bod mewn sefyllfa dda i chwarae rhan flaenllaw yn y newid i sero net fel rhan o ddull Cymru gyfan."

Mae ynni carbon isel gan gynnwys hydrogen yn faes sy'n cynnig potensial sylweddol o ran cefnogi datblygiad ac anghenion ynni'r dyfodol yn economi Canolbarth Cymru a'i chymunedau.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, meddai Arweinydd Cyngor Sir Powys a chyd-gadeirydd Tyfu Canolbarth Cymru, "Mae'r prosiect a'r adroddiad hwn yn darparu cam cyntaf pwysig a sylfaen dystiolaeth ar gyfer datblygu prosiectau Hydrogen yn y rhanbarth a Chynllun Gweithredu Hydrogen Canolbarth Cymru. Rydym yn eich annog i gefnogi'r rhanbarth i symud tuag at ddatblygu senarios dichonadwy ar gyfer defnyddio hydrogen yn y Canolbarth."

Bydd y camau nesaf yn ymchwilio i sut a ble y gall hydrogen neu atebion ynni carbon isel eraill ffitio o fewn y system ynni esblygol. Dros y tymor byr, bydd Tyfu Canolbarth Cymru yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid i nodi cyfleoedd sy'n defnyddio asedau naturiol y rhanbarth.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn ac i weld yr adroddiad ewch i wefan Tyfu Canolbarth Cymru http://tyfucanolbarth.cymru/

Cefnogir LEADER, sydd â'r nod o gefnogi ymatebion arloesol i gyfleoedd neu heriau a wynebir gan gymunedau gwledig drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn trafodaethau yn y dyfodol i gefnogi'r rhanbarth i symud tuag at ddatblygu senarios dichonadwy ar gyfer defnyddio hydrogen yn y Canolbarth, cysylltwch â growingmidwales@ceredigion.gov.uk