gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Enwebiadau ar agor ar gyfer etholiadau Cyngor Sir Powys

Image of County Hall

18 Mawrth 2022

Image of County Hall
Mae llai na thair wythnos gan bobl ym Mhowys sy'n ystyried sefyll yn yr etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai i gyflwyno eu papurau enwebu.

Bydd trigolion y sir yn mynd i fwrw eu pleidlais ddydd Iau 5 Mai i bleidleisio dros y bobl yr hoffent eu cynrychioli ar y cyngor sir a'u cynghorau tref a chymuned.

Mae hysbysiad ar gyfer etholiadau'r cyngor sir a chynghorau tref a chymuned wedi'i chyhoeddi ac mae gan unrhyw un sy'n ystyried sefyll fel ymgeisydd tan 4pm ddydd Mawrth 5 Ebrill i gyflwyno eu papur enwebu i'r Swyddog Canlyniadau.

Cynhelir etholiadau llywodraeth leol bob pum mlynedd ac maen nhw'n rhoi cyfle i bobl ddylanwadu ar bwy sy'n rheoli'r cyngor a chyfeiriad polisïau a gwariant y cyngor.

Yn dilyn arolwg gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol Cymru mae 60 o wardiau etholiadol ym Mhowys. Bydd nifer y cynghorwyr a gaiff eu hethol i Gyngor Sir Powys wedi gostwng o 73 i 68.

Bydd cyfanswm o 1,040 o gynghorwyr cymuned yn cael eu hethol ar gyfer 110 o gynghorau tref a chymuned ym Mhowys.

Dywedodd Dr Caroline Turner, Swyddog Canlyniadau Powys: "Mae trigolion yn penderfynu dod yn gynghorwyr am amryw o resymau, efallai oherwydd eu bod yn weithgar yn eu cymuned neu wedi ymrwymo i fater neu blaid wleidyddol benodol, ond beth bynnag yw'r rheswm yn aml maen nhw'n cael eu synnu gan faint ac amrywiaeth y gwaith diddorol.

"Gall bron unrhyw un fod yn gynghorydd lleol ac mae'n bwysig ein bod yn cael amrywiaeth o wahanol bobl o wahanol gefndiroedd i gynrychioli cymunedau lleol. Mae'n rôl heriol ond yn un sy'n gallu bod yn werth chweil."

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael pecyn enwebu neu os hoffech wybod mwy am y broses etholiadol, anfonwch e-bost i electoral.services@powys.gov.uk neu ewch i Etholiadau a phleidleisio. Fel arall, ffoniwch y Gwasanaeth Etholiadol ar 01597 826202.