gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cynllun Cymorth Costau Byw

Heddiw mae Cyngor Sir Powys wedi (4 Mai) anfon allan nodyn atgoffa gyda chod mynediad unigryw i chi ei ddefnyddio. 
Bydd yn cyrraedd rywbryd wythnos nesaf a bydd yn ddilys am 30 diwrnod. Am resymau technegol, mae hyn yn golygu NA ALLWCH ddefnyddio'r cod ar y llythyr gwreiddiol i wneud cais.

Ar ran Llywodraeth Cymru, bydd Powys yn gweinyddu Cynllun Cymorth Costau Byw gyda thâl o £150 i aelwydydd i helpu pobl gyda'r argyfwng costau byw.

Os ydych chi angen help i wneud cais neu angen cyngor cyffredinol ar grantiau neu fudd-daliadau neu ddyfarniadau, ffoniwch 01597 826345.

I fod yn gymwys am daliadau.

Hawl i Gynllun Gostwng Treth y Cyngor - Os ydych chi wedi derbyn gostyngiad yn Nhreth y Cyngor wrth Gyngor Sir Powys (yr hen Fudd-dal Treth y Cyngor sy'n eich helpu i dalu eich bil Treth y Cyngor gan eich bod ar incwm isel) ar 15 Chwefror 2022, yna gallwch hawlio'r tâl.

Band Treth y Cyngor - Os oeddech chi fod talu Treth y Cyngor ac yn byw mewn eiddo ym Mhowys ar 15 Chwefror 2022 ym mandiau treth y cyngor A - D, a dyma'ch prif gartref, AC mai chi sy'n gyfrifol am filiau'r aelwyd, byddwch yn gallu ei hawlio.

Bydd aelwydydd sy'n byw mewn eiddo sy'n hawlio gostyngiad oherwydd addasiadau i bobl anabl, yn gallu ei hawlio, e.e. bydd eiddo sydd o fewn Band E ond yn derbyn gostyngiad i Fand D oherwydd addasiadau i bobl anabl, yn gallu ei hawlio.

Bydd aelwydydd yn gallu ei hawlio os bydd band eiddo sydd wedi'i gofnodi ar restr brisio'n cael ei ddiwygio ar ôl 15 Chwefror 2022 i syrthio o fewn categori cymwys, er enghraifft, yn dilyn adolygiad neu apêl llwyddiannus i'r Asiantaeth Swyddfa Brisio a ddaeth i ben wedi'r dyddiad hwn.  Bydd aelwydydd sy'n byw mewn cartrefi newydd ac yn aros am y band swyddogol o'r Asiantaeth Brisio, hefyd yn gallu ei hawlio os bydd manylion y band swyddogol yn ateb meini prawf cymhwysedd y cynllun, ar 15 Chwefror 2022.  Fodd bynnag, am resymau gweithredol, ni fydd modd hawlio'r taliadau am y rhesymau hyn ar ôl i'r cynllun gau.  Dylid datrys unrhyw anghydfod am fandiau eiddo trwy broses arferol yr Asiantaeth Swyddfa Brisio ar gyfer adolygiadau, cynigion ac apeliadau.

Cymorth Costau Byw yn ôl Disgresiwn - Bydd Cyngor Sir Powys hefyd yn gweinyddu cynllun cymorth lleol yn ôl disgresiwn i helpu aelwydydd sy'n syrthio tu allan i gategoriau'r prif gynllun er mwyn helpu aelwydydd sydd angen help gyda'u costau byw.

Mae Cyngor Sir Powys yn dal i aros am wybodaeth ychwanegol ar y cynllun gan Lywodraeth Cymru cyn penderfynu sut i weinyddu'r cynllun cymorth costau byw yn ôl disgresiwn.   Mwy o wybodaeth i ymddangos ar y dudalen hon maes o law. 

Bydd pob aelwyd yn gyfyngedig i un tâl o £150 ar gyfer pob cynllun.

Dim ond un tâl sydd i'w wneud o ran unrhyw annedd unigol o dan y prif gynllun.  Mewn achosion o atebolrwydd ar y cyd ac unigol, dim ond un tâl sydd i'w wneud a hynny fel arfer i'r enw cyntaf ar fil treth y cyngor.

Sut fydd yn gweithio

Cam 1

Bydd Cyngor Sir Powys yn defnyddio'i gofnodion Treth y Cyngor a Chynllun Gostyngiad Treth y Cyngor i nodi aelwydydd sy'n gallu hawlio tâl dan y prif gynlluniau Cymorth Costau Byw uchod.  Daw mwy o wybodaeth maes o law am y Cynllun yn ôl disgresiwn.

Cam 2

Os oes gan Gyngor Sir Powys fanylion banc cyfredol ac gyfer taliadau debyd uniongyrchol a'n bod ni'n meddwl eu bod yn gywir, yna fe wnawn rhoi'r arian yn y cyfrif banc perthnasol.  Nid oes angen gwneud cais.

Cam 3

Os nad yw eich manylion banc gan Gyngor Sir Powys, ond ein bod ni'n gwybod eich bod yn gymwys, yna rydym wedi ysgrifennu atoch i gadarnhau eich bod yn gymwys ac i'ch gwahodd i anfon eich manylion banc er mwyn eich talu.  Bydd y llythyr yn cynnwys cod unigryw i chi ei ddefnyddio wrth gofrestru ar-lein felly nid oes angen i chi gysylltu â ni cyn i'r llythyr gyrraedd na chwaith allwch chi wneud cais mewn ffordd arall cyn hynny.

Anfonwyd y llythyron atgoffa allan heddiw (4 Mai 2022) os nad oes gennym eich manylion banc.  Dylai'r llythyron gyrraedd erbyn diwedd wythnos nesaf fan pellaf.  Bydd y cod unigryw'n para 30 diwrnod o ddyddiad y llythyr.  Gallwch gysylltu â ni am gopi o'r llythyr a'r cod os na fyddwch wedi derbyn y llythyr neu os yw wedi dod i ben, neu os ydych angen help.

Byddwn yn gwirio cyfrifon banc i sicrhau bod manylion eich cyfrif banc yn ddilys.  Os na fyddwn yn gallu eu dilysu, yna byddwn yn cysylltu â chi trwy lythyr neu e-bost yn rhoi gwybod i chi ac yn gofyn i chi anfon tystiolaeth o'ch cyfrif banc at reviews@powys.gov.uk  Mae'n rhaid i ni gael y dystiolaeth a gwirio hynny cyn eich talu chi.

Os nad ydych chi'n deall beth rydym yn gofyn amdano, neu angen help i ddangos y dystiolaeth, yna cysylltwch â ni.

Os ydych chi angen help i wneud cais neu bod gennych broblem gyda chyfrif banc, neu â chyfrif cymdeithas adeiladu yn unig, yna cysylltwch â ni ar rif ffôn y llinell gymorth - 01597 826345.

Cam 4

Bydd Cyngor Sir Powys yn cyhoeddi manylion ei gynllun yn ôl disgresiwn, ac os nad ydych yn ateb y meini prawf uchod, yna rydym yn disgwyl y bydd angen i chi lenwi ffurflen gais.  Bydd y ffurflen  yn ymddangos ar y dudalen hon yn fuan iawn.

Gan nad ydym yn gwybod manylion y cynllun hwn eto, ni allwn ddweud mwy am sut fydd y cynllun yn gweithio, ond bydd gwybodaeth yn ymddangos yma'n fuan iawn.

Cam 5

Rydym yn gobeithio dechrau anfon yr arian i'r rhai sy'n gymwys, ac rydym wedi gwirio'r cyfrifon banc, o ganol mis Mai ymlaen.  Bydd yn cymryd o leiaf wythnos neu ddwy i dalu'r arian oherwydd bod gymaint o geisiadau, felly byddwch yn amyneddgar.  Byddwn yn anfon e-bost neu lythyr yn rhoi gwybod ein bod wedi trosglwyddo'r arian ac y gallwch ddisgwyl derbyn yr arian.

Effaith ar Dreth a Budd-daliadau.

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cadarnhau y bydd y taliadau hyn yn cael eu diystyru wrth asesu ar gyfer Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, felly ni fydd yn effeithio ar y rhain.  Ar gyfer y rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol, nid oes darpariaeth o'r fath ond gan nad yw'r tâl ynghlwm â chyfnod penodol, bydd yn cyfrif fel cyfalaf a bydd angen i hawlwyr roi gwybod i'r Adran Gwaith a Phensiynau am hyn os yw eu cyfalaf dros £5,800.

Mae CThEM wedi cadarnhau na fydd treth i'w dalu ar y  tâl o £150.

Bydd hefyd yn cael ei ddiystyru fel incwm at ddibenion asesu hawl i'r Gynllun Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor.

Gwneud cais i'r Cynllun Cymorth Costau Byw Gwneud cais i'r Cynllun Cymorth Costau Byw