Atebion Busnes Calon Cymru - Astudiaethau Achos a Thystebau

Astudiaethau Achos

Twyll Tenantiaeth

Rydym yn gweithio gydag un awdurdod lleol ar dwyll (gan gynnwys twyll tenantiaeth) a llynedd, fe wnaethom ddychwelyd enillion oedd yn fwy na 3.5 gwaith yr incwm, nag yr oedd yn ei gostio i gynnal y gwasanaeth.

Mewn achos twyll tenantiaeth ar gyfer partner tai, aethom ati i archwilio ac erlyn mewn achos o "beidio â phreswylio fel prif gartref". Roedd y costau'n llai na £5k ar gyfer yr achos hwn ond fe arbedodd y partner tai:

£77k ar wrthod cais yr Hawl i Brynu

Colli tŷ cymdeithasol gan arwain at ddychwelyd tŷ 3 ystafell wely i'r landlord a'i gyflwyno fel cartref i deulu arall oddi ar eu rhestr i ymgartrefu ynddo

Dim ôl-ddyledion na difrod i'r eiddo wedi iddo gael ei ddychwelyd gan fod y rhain yn gafeatau yn yr achos.

Gan eithrio gwerth popeth arall, yr enillion ar gost yr archwiliad ac erlyniad, yn bennaf o werth y gostyngiad Hawl i Brynu ei hunan a oedd 15 gwaith i'r landlord cymdeithasol.

 


 

Tystebau

DBS

"Mae Castell-nedd Port Talbot wedi defnyddio gwasanaethau Cyngor Powys ers 2014 ac rydym wedi cytuno i adnewyddu ein cytundeb am 3 blynedd pellach."

"Mae Powys yn cyflwyno gwasanaeth di-dor o ansawdd yn barhaus i ni sydd wedi ein galluogi i wella'r gwasanaeth a gynigiwn i'n cwsmeriaid."

"Mae archwiliadau DBS yn cael eu prosesu erbyn hyn yn gyflym iawn o'i gymharu ag o'r blaen (nifer y dyddiau yn hytrach nac wythnosau). Rydym wedi profi nifer o fanteision yn sgil Cyngor Powys yn gweinyddu ein harchwiliadau DBS; un o'r manteision hynny yw bod ein proses recriwtio yn llawer cyflymach ac mae hyn yn helpu rheolwyr i lenwi swyddi gwag yn llawer cyflymach."

"Mae Powys wedi rhoi gwasanaeth i ni sydd nid yn unig yn werth am arian, ond sydd wedi mynd y tu hwnt i'n holl ddisgwyliadau gan ein galluogi i gynnig gwasanaeth llawer cyflymach a mwy effeithiol i'n cwsmeriaid."

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

 


 

Gwrth-dwyll

"Mae ein profiad o Gyngor Sir Powys wrth gefnogi achosion troseddol wedi bod yn un arbennig o bositif ac fe fyddwn yn annog darparwyr tai o'r un anian i roi ystyriaeth i ffyrdd o'r fath, yn enwedig wrth fynd i'r afael â'r achosion mwyaf difrifol o dwyll tenantiaeth"

 

Surjit Balu, Pennaeth Cymunedau,  BDHT


Gwasanaethau Talu Cyflogau

Bues i'n uwch-reolwr yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a'r sector preifat yn ystod fy ngyrfa. Wrth i mi ymddeol roeddwn am gadw'n brysur o hyd a gwneud rhywbeth buddiol. Gan hynny, gwnes i ymgeisio am swydd Clerc i Gyngor Cymunedol Carreghofa a llwyddo i gael i swydd honno.

Roed fy mhrofiad yn y gweithle'n ateb gofynion dyletswyddau'r Clerc ar wahân i'r ochr gyllid. Pan fues i'n gweithio roedd gennyf adran gyllid mawr a oedd yn gofalu am faterion ariannol drosof i. Wrth lwc daeth gwasanaeth newydd 'Heart of Wales Business Solutions' i'r adwy.

Mae eu harbenigwyr bellach yn gofalu am ein gwasanaethau cyflogres am dâl bach. O ganlyniad nid oes rhaid i mi drafferthu â llwybrau dyrys a hirfaith y Swyddfa Dreth. Fe wn y byddan nhw'n gwneud popeth yn gywir a phroffesiynol.

Rwy'n falch o argymell y gwasanaeth hwn i gynghorau cymunedol eraill.

Clerc i Gyngor Cymunedol Carreghofa

 


Gweinyddiaeth

"Rwy'n falch gallu cadarnhau fy mod i wedi fy mhlesio'n fawr gyda'r gwasanaeth a ddarparwyd i Gyngor Tref Aberhonddu yn gynharach eleni o ran staff gweinyddol llanw dros dro. Roedd y ddau aelod o staff a gafwyd yn eithriadol o fedrus, roeddent barod i fynd ati'n syth i weithio yn eu swyddi, ac roeddent yn gwrtais ac yn ddibynadwy."

Clerc y Dref

Cyngor Tref Aberhonddu


Gwasanaethau Talu Cyflogau

"Mae Cyngor Cymunedol Tawe Uchaf wrth ei fodd gyda'r gwasanaeth cyflogres y mae Cyngor Sir Powys yn ei ddarparu. Ar ben y gwaith cyflogres misol mae'r cyfarfodydd gyda staff Powys bob tri mis yn fuddiol dros ben."

Cyngor Cymunedol Tawe Uchaf

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu