SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Perfformiad y Cyngor

Image of County Hall
26 Medi 2017 

Image of County Hall

Powys yw un o'r cynghorau sy'n perfformio orau yng Nghymru yn ôl y ffigurau diweddaraf a ryddhawyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r adroddiad, y 12fed i'w gyhoeddi gan yr Uned Ddata Llywodraeth Leol, yn dangos bod y cyngor sir wedi gwella neu aros ar yr un lefel ar gyfer 76 y cant o'r dangosyddion cymharol yn 2016-17 o'i gymharu â 2015-16.

Mae'r canfyddiadau'n gosod Powys yn y chweched safle o'r cynghorau sy'n perfformio orau yng Nghymru ar gyfer dangosyddion cymharol, sy'n cwmpasu meysydd megis addysg, tai, cludiant, cynllunio, hamdden ac iechyd corfforaethol.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet ar faterion Perfformiad: "Mae'r ffigyrau blynyddol yn gadarnhaol ac rydym yn falch o gael gwelliannau mewn nifer o feysydd allweddol. Mae'n anodd cyflawni gwelliannau ar adeg o bwysau sylweddol ar y gwasanaeth cyhoeddus. Fodd bynnag, mae meysydd lle gallwn ni wella.

"Yn gyffredinol, fe wnaeth y cyngor wella neu aros ar yr un lefel ar gyfer 76 y cant o'r dangosyddion cymharol ond rydym yn cydnabod bod perfformiad wedi gostwng mewn pedwar dangosydd ac mae hynny'n rhywbeth y mae angen i ni ei ddeall a'i wella yn y flwyddyn i ddod.

"Mae'n bleser nodi bod y cyngor yn arwain y ffordd mewn rhai meysydd.  Yn y meysydd  hynny lle nad ydym yn cymharu'n dda gyda chynghorau eraill, mae perfformiad wedi gwella o'i gymharu â'r llynedd.

"Ein tasg ni yw sicrhau bod y cyngor yn cynnal ei safonau uchel, a lle bo modd yn gwella perfformiad er budd trigolion Powys."

Mae manylion llawn perfformiad y cyngor sir i'w gweld yn www.dataunitwales.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu