Wythnos Ailgylchu

recycle week
27th September 2017 

recycle weekP'un ai cawod gyflym neu sesiwn ddwy awr o ymbincio sy'n digwydd yn eich ystafell ymolchi chi, mae Cyngor Sir Powys yn ymuno ag Ailgylchu Nawr yr Wythnos Ailgylchu hon i annog trigolion i edrych a theimlo'n dda trwy ailgylchu eitemau'r ystafell ymolchi fel diaroglyddion gwag a phersawr sydd wedi dod i ben.

Yn y DU, mae bron i 90% o'r pecynnu yn y gegin yn cael ei ailgylchu, ond dim ond ychydig dros hanner (52%) o eitemau sy'n cael eu hailgylchu yn yr ystafell ymolchi.  Canfu ymchwil newydd gan Ailgylchu Nawr bod bron i hanner (49%) o boblogaeth y DU yn cyfaddef nad ydynt bob amser yn ailgylchu eu haerosolau, gan gynnwys diaroglyddion a chwistrellyddion wallt o'r ystafell wely neu ystafell ymolchi.

Canfu'r ymchwil hefyd fod dros draean (38%) o boblogaeth y DU yn dweud nad ydynt bob amser yn ailgylchu eitemau gwydr yn yr ystafell wely fel poteli persawr i ddynion a phersawr i ferched pan fyddant yn wag.

Mae Cyngor Sir Powys yn gofyn i drigolion yn ystod yr Wythnos Ailgylchu hon, i feddwl eto am eu harferion ymolchi gan dynnu sylw at fanteision ailgylchu'r eitemau hyn.

Gellir ailgylchu aerosolau fel diaroglyddion a chwistrellyddion gwallt dro ar ôl dro heb unrhyw golled mewn ansawdd, felly fe allech chi eu gweld eto fel rhannau o'ch ffonau symudol, peiriannau golchi llestri neu hyd yn oed fel aerosol arall!

Nid dyna'r cyfan, mae Ailgylchu Nawr wedi cyfrifo pe bai pawb ym Mhowys yn ailgylchu un diaroglydd arall, byddai'n arbed digon o egni i bweru ysgol gynradd cyffredin am 54 diwrnod.

Ydych chi'n mwynhau canu yn y gawod neu baratoi i fynd allan i fwynhau?  Trwy fod yn ymwybodol o ailgylchu, megis ailgylchu tri diaroglydd gyfrannu at ein harferion paratoi trwy arbed digon o ynni i bweru cawod am wyth munud, neu system sain yn y cartref am 32 awr!

Meddai'r Cyng. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Rydym ni'n ysgogi pobl i edrych yn dda a theimlo'n dda yr Wythnos Ailgylchu hon! O'r chwistrelliad olaf o bersawr i'r wasgfa derfynol o botel siampw - yn ystod Wythnos Ailgylchu, ychwanegwch ailgylchu i'ch arferion ystafell ymolchi, a gall ailgylchu ychydig mwy o eitemau o gwmpas y ty wneud gwahaniaeth go iawn. "

Meddai Linda Crichton, Pennaeth Ailgylchu Nawr: "Mae gan lawer ohonom ein harferion ystafell ymolchi bob dydd - p'un ai os ydym yn paratoi i fynd i weithio, i fynd allan i barti, neu setlo i lawr am noson i mewn.  Yn ystod Wythnos Ailgylchu, rydym yn awyddus i newid yr arferion hyn a rhoi gwybod i bobl y gallant gymryd camau da ar gyfer yr amgylchedd ry'ch chi'n byw ynddo ar yr un pryd â pharatoi i edrych yn dda. Un awgrym defnyddiol yw rhoi sach neu fin ailgylchu yn eich ystafell ymolchi neu ystafell wely fel bod ailgylchu'n rhan rhwydd o'ch arferion."

Awgrymiadau defnyddiol Ailgylchu Nawr ar gyfer yr ystafell ymolchi:

• Os ydych chi'n gallu cofiwch olchi a gwacau cynhwysyddion cyn iddynt fynd i'r bin ailgylchu
• Rhowch gapiau a chaeadau yn ôl ar eich cynhwysyddion gwydr cyn eu hailgylchu
• Tynnwch gloriau plastig a chaeadau oddi ar ffresnydd aer, diaroglyddion ac aerosols sebon eillio os yw hi'n hawdd gwneud hynny a'u rhoi ar wahân gyda'r deunyddiau ailgylchu.
• Ni ellir ailgylchu drychau a farnais ewinedd a dylid eu rhoi yn y gwastraff cyffredinol

Am ragor o wybodaeth am eich cynllun ailgylchu lleol, yn cynnwys manylion o'r hyn y gellir ei ailgylchu ac na ellir ei ailgylchu o gwmpas y ty, ewch i www.powys.gov.uk/ailgylchu neu defnyddiwch y system Dod o hyd i Fannau Ailgylchu yn www.RecycleNow.com

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu