gwelededd ddewislen symudol Toggle

Nodiadau Canllaw Cynllun Grantiau Bach Haf o Hwyl

Cafodd arian pellach ei gadarnhau gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar drwy 'Haf o Hwyl' i ddarparu amrywiaeth o weithgareddau chwarae a diwylliannol i blant a phobl ifanc rhwng 0-25 oed.

Mae'r arian ar gael drwy gydol yr haf i ddarparu cyfleoedd chwarae a gweithgaredd i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn eu cymunedau, yn enwedig yn dilyn pandemig Covid a'r effaith gafodd hwn ar weithgareddau a chyfleoedd chwarae.  

Fel ein bod ni'n gallu cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau ledled Powys dros gyfnod yr haf, (1 Gorffennaf  - 30 Medi 2022) byddem ni'n falch o glywed gennych chi os ...

 • ydych chi eisoes yn darparu gweithgareddau yn ystod y cyfnod hwn
 • yr hoffech / os allwch gynnig rhagor o weithgareddau yn ystod y cyfnod hwn
 • oes gennych syniadau am weithgareddau y gallech eu cynnig yn ystod y cyfnod hwn
 • ydych chi'n gwybod am wasanaeth neu sefydliad a fyddai â diddordeb mewn cynnig gweithgareddau
 • oes rhaid i weithgareddau sy'n rhedeg yn ystod y tymor redeg y tu allan i oriau ysgol

Cwblhewch y ffurflen ymgeisio erbyn Dydd Gwener 27 Mai am 12pm.  Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu derbyn

Ma angen i amrediad pob cais fod rhwng £1K a £5K a chynnwys disgrifiad o'r gweithgaredd/ gweithgareddau a gaiff eu cynnig. Caiff arian ei ddyrannu yn dibynnu ar y niferoedd o ymatebion a dderbynnir. Rhaid i'r holl weithgareddau sy'n cael eu darparu fod am ddim i blant, pobl ifanc a theuluoedd sy'n mynychu.

Mae'n ofynnol bod y prosiectau'n cefnogi un neu ragor o'r nodau canlynol i blant a phobl ifanc:

 • Cyfleoedd /gweithgareddau chwarae
 • Gweithgareddau / cyfleoedd chwaraeon
 • Gweithgareddau celf
 • Gweithgareddau diwylliannol
 • Prosiectau a gweithgareddau'r Blynyddoedd Cynnar

Bydd angen i'r ceisiadau ystyried effaith Covid-19 a sut all prosiectau weithio/gael eu darparu mewn ffyrdd hyblyg ac arloesol.  

Grant un-tro yw hwn a gaiff ei ddefnyddio'n bennaf i ariannu gweithgareddau ond gall hefyd gynnwys prynu offer os yw'r offer yn rhan o'r gweithgaredd sy'n cael ei gynnig dros yr haf.

Ni fydd grantiau'n cael eu hariannu i gefnogi ceisiadau sy'n ceisio hyrwyddo safbwyntiau gwleidyddol neu grefyddol. Bydd angen i unrhyw brosiectau ymyrryd a gefnogir arddangos sail tystiolaeth annibynnol a gwrthrychol.

Bydd angen i geisiadau grant gwblhau ffurflen adborth o ran faint o blant, pobl ifanc a theuluoedd yr oedden nhw'n gweithio â nhw, a'r nifer o sesiynau ddarparwyd yn ogystal â pheth adborth oddi wrth gyfranogwyr.

Mae'r cynllun ar gael i bob sector. (Grwpiau cymunedol, Sefydliadau gwirfoddol, Ysgolion, Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar, Bwrdd Iechyd, Awdurdod Lleol, sefydliadau eraill y sector cyhoeddus a busnesau preifat).

Fel rhan o'r broses ymgeisio, bydd yn ofynnol i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 • Dyddiadau ac amseroedd y gweithgareddau a gynlluniwyd
 • Nifer o leoedd a gynigir
 • Deunydd hyrwyddo sydd i'w arddangos ar y wefan
 • Asesiad Risg wedi'i gwblhau
 • Polisi diogelu
 • Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus

Bydd ceisiadau yn cael eu trafod a'u hystyried gan banel - aml-asiantaeth.

Rhaid gwario arian y grant, a chwblhau'r prosiectau erbyn 30 Medi 2022.

Mae disgwyl i bob prosiect gael ei gwblhau ac adborth i gael ei ddarparu.