Prosiect cefnogi Iechyd Meddwl wedi'i lansio mewn ysgol ym Mhowys

people
29 Medi 2017 

peopleMae Ysgol Uwchradd Crughywel wedi croesawu nid un ond dau o Ysgrifenyddion Cabinet Llywodraeth Cymru yr wythnos hon wedi i Lywodraeth Cymru lansio ei brosiect £1.4 miliwn i gynnig cefnogaeth iechyd meddwl ac emosiynol i ddisgyblion ac athrawon. 

Dewiswyd yr ysgol o Bowys fel un o'r 224 ysgol yng Nghymru i gymryd rhan mewn prosiect peilot a lansiwyd ar dydd Llun gan Vaughan Gethin, yr Ysgrifennydd Iechyd a Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg; peilot sydd wedi denu diddordeb y cyfryngau ar draws y DU.

Croesawyd y prosiect gan y Cyng. Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Mae hon yn fenter wych ar ran Llywodraeth Cymru ac rwy'n falch fod Ysgol Uwchradd Crughywel ac Ysgol Uwchradd Aberhonddu a'r ysgolion cynradd yn eu dalgylchoedd wedi'u dewis i gael eu cynnwys yn y prosiect yma."

"Mae llawer o bwysau ar bobl ifanc heddiw felly mae'n allweddol bwysig fod y gefnogaeth ar gael iddynt pan fyddant yn teimlo dan bwysau neu'n bryderus," dywedodd y Cyng. Harris. Ychwanegodd ei bod hi'r un mor bwysig fod staff dysgu yn cael eu cefnogi trwy'r fenter hon.

Bydd ymarferwyr penodedig y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) yn cael eu recriwtio i weithio gydag ysgolion peilot mewn tair ardal led led Cymru. Bydd yr ymarferwyr yn cynnig help a chyngor ar y safle i athrawon, gan sicrhau fod disgyblion sy'n profi anawsterau megis pryder, iselder, ac anhwylderau ymddygiad neu hunan-niweidio cymhellol yn derbyn help cynnar yn yr ysgol oddi wrth staff sydd wedi derbyn hyfforddiant addas, gan rwystro problemau mwy difrifol rhag digwydd yn ddiweddarach mewn bywyd. 

Jackie Parker yw pennaeth Ysgol Uwchradd Crughywel. Dywedodd "Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd y Prif Wasanaethau yn cydweithio i feithrin gwytnwch emosiynol a gofalu am iechyd meddwl ein pobl ifanc nawr ac yn y dyfodol. Dyma brosiect peilot cyffrous ac rydym wrth ein boddau i fod yn rhan ohono."

Bydd y model yn:

• Galluogi cefnogaeth i athrawon i ddeall pryder a phroblemau emosiynol ac iechyd meddwl a brofir yn ystod plentyntod, gan ostwng y pwysau a brofir gan athrawon sy'n poeni am eu disgyblion, trwy eu huwch-sgilio i allu adnabod a delio gyda phroblemau lefel isel o fewn eu gallu
• Sicrhau fod cydgysylltwyr, ymgynghoriaeth a chyngor arbenigol ar gael, pan fydd materion yn cael eu dynodi sydd y tu hwnt i allu a sgiliau athrawon, er mwyn galluogi cyfeirio'r unigolyn ifanc at wasanaethau mwy priodol megis Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS)  neu Wasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Cynradd Lleol, er mwyn cefnogi'r athro a'r ysgol i ddarparu ar gyfer anghenion addysgol yr unigolyn ifanc; 
• Sicrhau fod systemau ar waith i rannu gwybodaeth briodol rhwng CAMHS ac ysgolion, fod trefniadau gofal a rennir yn cael eu cytuno ar gyfer y bobl ifanc hynny sydd angen cefnogaeth fwy dwys, a bod trefniadau ar waith i gynyddu/gostwng y gefnogaeth fel y mae anghenion yr unigolyn ifanc yn ei bennu.

Gan weithredu fel rhaglen beilot i gychwyn, bydd y fenter yn dechrau erbyn diwedd 2017 ac yn cynnwys dwy flwyddyn academaidd lawn, gan ddod i ben yn haf 2020. Bydd y canlyniadau'n cael eu gwerthuso, ac yn ystyried ystod eang o fesurau o safbwynt yr athrawon a'r disgyblion.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu