gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Crynodeb o Ein Gweledigaeth i Bowys

Rhagair

Mae hon yn foment hanesyddol i'r sir. Gwelodd yr etholiadau ym mis Mai newid enfawr i gyfansoddiad Cyngor Sir Powys ar ôl i'r etholwyr ddangos awydd am newid.

Mae'r ddogfen hon yn amlinellu beth fydd ein gweledigaeth, ein haddewidion, ein blaenoriaethau a'n canlyniadau dymunol.

Mae ein cytundeb partneriaeth blaengar hefyd yn darparu sylfaen gadarn sy'n adeiladu dyfodol cryfach, tecach a gwyrddach i Bowys.

Rwy'n gyffro i dros yr heriau sydd o'n blaenau a thros ddechrau cyflawni ar gyfer pobl Powys.

Y Cynghorydd James Gibson-Watt
Arweinydd
Cyngor Sir Powys

 

Rwy'n falch iawn y bydd y ddwy blaid yn gweithio gyda'i gilydd i greu consensws a chytundeb o amgylch gweledigaeth rydym yn ei rhannu ar gyfer y dyfodol lle mae ein cymunedau'n ffynnu a'r Cyngor yn gweithio dros deuluoedd ledled Powys.

Rydym am adeiladu dyfodol cryfach, tecach a gwyrddach i Bowys ac mae ein cytundeb partneriaeth blaengar yn nodi map ffordd i'r hyn yr ydym am ei gyflawni.

Mae'r her yn enfawr, ond yr ydym yn barod i wasanaethu.

Y Cynghorydd Matthew Dorrance
Dirprwy Arweinydd

Ein Gweledigaeth

Adeiladu Powys gryfach, decach a gwyrddach

Ein huchelgais yw helpu Powys i ddod yn sir sy'n gryfach gyda'n gilydd, gyda chymunedau a phobl sy'n gadarn yn bersonol ac yn economaidd ac wedi'u cysylltu'n dda. Bydd lleisiau trigolion yn helpu i lywio'n gwaith a'n blaenoriaethau a bydd mynediad tecach, mwy cyfartal, at wasanaethau a chyfleoedd lleol. Byddwn yn ymdrin â'n cynlluniau mewn ffordd wyrddach, gan ganolbwyntio ar les a sicrhau dyfodol hirdymor y sir, gyda chynaliadwyedd a bioamrywiaeth wrth wraidd popeth a wnawn.

Ein Haddewidion

Yn ystod yr etholiad gwnaethom addo cefnogi trigolion Powys drwy:

 • Gefnogi pobl sy'n agored i niwed
 • Mynd i'r Afael â'r Argyfwng Tai
 • Rhedeg Cyngor agored a democrataidd
 • Mynd i'r afael â'r Argyfwng Hinsawdd/gwneud Powys yn "Galon Werdd Cymru"
 • Adeiladu Cymunedau cryf a llewyrchus/Cynllun Adfywio Canol Tref
 • Cymryd camau i helpu'r argyfwng costau byw
 • Cymunedau cysylltiedig
 • Powys fwy diogel a glanach
 • Tai Gwell, gofal gwell ac ysgolion gwell

Ein Blaenoriaethau

Er mwyn sicrhau ein bod yn glir sut rydym yn treulio ein hymdrechion, ein hamser, a'n harian, rydym wedi pennu'r blaenoriaethau strategol hyn:

 • Tlodi - Mynd i'r afael â'r argyfwng costau byw, tlodi a'r argyfwng tai
 • Pobl Ifanc - Sicrhau'r dechrau gorau mewn bywyd i bobl ifanc
 • Cymorth - Cefnogi Pobl sy'n Agored i Niwed
 • Hinsawdd - Mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth
 • Ffyniant - Datblygu trefi a phentrefi llewyrchus
 • Cymunedau - Cymunedau cysylltiedig
 • Democratiaeth - Rhedeg Cyngor agored a democrataidd

Bydd 2 faes yn ymdrin â'r rhain:

 • Pobl - cefnogi pobl i fyw'n dda
 • Lle - adeiladu cymunedau cryfach, unedig

Canlyniadau

Credwn y bydd blaenoriaethau yn gwneud gwahaniaeth i bobl:

 • Bydd pobl Powys yn cael eu cefnogi i ddechrau'n dda, i fyw'n dda ac i heneiddio'n dda
 • Bydd pobl Powys yn byw mewn cymunedau agored, ffyniannus a gwydn

Ein Partneriaeth Flaengar

Mae ein partneriaeth flaengar ar gyfer Powys yn adeiladu ar yr hyn sydd gennym yn gyffredin - i gynnig rhaglen ar y cyd ar gyfer gweinyddiaeth newydd Cyngor Powys.

Gallwch ddarllen hyn yn llawnar ein gwefan yma.

Cwrdd ag Aelodau O'n Cabinet

Mae'r Cabinet yn cynnwys saith o Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru a phedwar aelod Llafur Cymru ar ôl i'r ddwy blaid ddod i gytundeb partneriaeth blaengar.

Dyma aelodau'r Cabinet newydd:

 

Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Bowys Agored a Thryloyw: Y Cynghorydd James Gibson-Watt

Cyfeiriad e-bost: cllr.james.gibson-watt@powys.gov.uk

 

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Bowys Decach: Y Cynghorydd Matthew Dorrance

Cyfeiriad e-bost: cllr.matthew.dorrance@powys.gov.uk

 

Aelod Cabinet dros Bowys Fwy Llewyrchus: Y Cynghorydd David Selby

Cyfeiriad e-bost: cllr.david.selby@powys.gov.uk

 

Yr Aelod Cabinet dros Gyllid a Thrawsnewid Corfforaethol: Y Cynghorydd David Thomas

Cyfeiriad e-bost: cllr.david.thomas@powys.gov.uk

 

Aelod Cabinet dros Bowys Ofalgar: Y Cynghorydd Sian Cox

Cyfeiriad e-bost: cllr.sian.cox@powys.gov.uk

 

Aelod Cabinet dros Bowys Fwy Diogel: Y Cynghorydd Richard Church

Cyfeiriad e-bost: cllr.richard.church@powys.gov.uk

 

Aelod Cabinet dros Bowys sy'n Dysgu: Y Cynghorydd Pete Roberts

Cyfeiriad e-bost: cllr.pete.roberts@powys.gov.uk

 

Aelod Cabinet dros Bowys Wyrddach: Y Cynghorydd Jackie Charlton

Cyfeiriad e-bost: cllr.jackie.charlton@powys.gov.uk

 

Aelod Cabinet dros Genedlaethau'r Dyfodol: Y Cynghorydd Susan McNicholas / Y Cynghorydd Sandra Davies (rhannu swydd)

Cyfeiriadau e-bost: cllr.susan.mcnicholas@powys.gov.uk / cllr.sandra.davies@powys.gov.uk

 

Aelod Cabinet dros Bowys Gysylltiedig: Y Cynghorydd Jake Berriman

Cyfeiriad e-bost: cllr.jake.berriman@powys.gov.uk