gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Prydau Ysgol Cynradd Am Ddim i Bawb

Bydd awdurdodau lleol led led Cymru yn dechrau cyflwyno prydau ysgol cynradd am ddim i bawb mewn ysgolion o fis Medi.

Mae'r ymrwymiad hwn yn rhan o Gytundeb Cydweithredol rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, a fydd yn gweld prydau ysgol am ddim yn cael eu hestyn i bob disgybl ysgol gynradd erbyn mis Medi 2024.

Yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru ar amserlenni cyflwyno, fe fyddwn, ym Mhowys, yn cyflwyno hyn ar gyfer y plant ieuengaf yn gyntaf oll. Y rheswm dros hyn yw oherwydd y bydd plant iau yn fwy tebygol o fod yn byw mewn tlodi incwm cymharol. Dyma gam pellach pwysig i gyrraedd ein huchelgeisiau a rennir o fynd i'r afael â thlodi plant a sicrhau nad oes yr un plentyn yn mynd heb fwyd nac yn llwglyd tra y byddant yn yr ysgol.

Mae uchelgeisiau mawr gan Lywodraeth Cymru ar gyfer darparu prydau ysgol am ddim i bawb yng Nghymru. Ymyrraeth drawsnewidiol ydyw i:

  • godi proffil bwyta'n iach ar draws yr ysgol gyfan;
  • cynyddu'r amrywiaeth o fwydydd mae disgyblion yn ei fwyta;
  • gwella sgiliau cymdeithasol a lles ar adeg prydau bwyd; ac arwain at welliannau mewn ymddygiad a chyrhaeddiad;
  • Yn y dyfodol, fe fydd yn effeithio ar y cyflenwad bwyd lleol ac yn cefnogi economi Cymru.

Mae dolen i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru yma

Cyflwyno Prydau Ysgol Am Ddim i Bawb i ddechrau ym mis Medi | GOV.WALES

Bydd y disgyblion hynny sy'n gymwys dan y cynllun presennol ar gyfer Prydau Ysgol Am Ddim mewn blynyddoedd heblaw'r rheini sy'n cael eu cyflwyno yn parhau i dderbyn Pryd Ysgol Am Ddim a'r Grant Mynediad Disgyblion lle bo hynny'n briodol.