gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Cynllun Cymorth Costau Byw yn ôl Disgresiwn

Mae Cyngor Powys wedi cytuno ar ei Gynllun Cymorth Costau Byw i helpu pobl gyda'r argyfwng costau byw.

Cynllun ydyw sy'n helpu aelwydydd sy'n agored i niwed nad ydynt yn gymwys i gael cymorth yn y prif gynllun ac felly mae'n eithaf eang ei natur. Edrychwch isod ar y gwahanol grwpiau o bobl sy'n gymwys.

Rydym newydd ysgrifennu at drigolion yn y grwpiau canlynol yn eu gwahodd i wneud cais am y Grant Disgresiynol. 
Os NA FYDDWCH yn derbyn llythyr, ni fyddwch yn gallu gwneud cais am y grant hwn, felly peidiwch â llenwi ffurflen ar-lein gan y bydd yn cael ei gwrthod. 
Erbyn hyn mae'r cynllun canlynol yn fyw, felly pan gewch y llythyr, gallwch lenwi'r ffurflen:-
Trigolion sy'n derbyn gostyngiad mewn band i bobl anabl.
Trigolion mewn eiddo a feddiannir sydd ar hyn o bryd wedi'u heithrio o Dreth y Cyngor ac yn cael eu hystyried yn agored i niwed.
Teuluoedd plant sy'n derbyn prydau ysgol am ddim sydd ddim yn derbyn gostyngiad yn nhreth y cyngor.
Trigolion sydd ag anghenion gofal yn y gymuned ac wedi cael asesiad prawf modd gan Gyngor Sir Powys.

Os oes angen help arnoch i wneud cais am y grant hwn pan ddywedwyd wrthych am wneud hynny, neu am gymorth ynghylch cyngor grant neu gymorth budd-daliadau neu ddyfarniadau yn gyffredinol, ffoniwch ni ar 01597 826345 826345. Gweler ein tudalen budd-daliadau am ragor o help

Taliadau

Lle bo hynny'n berthnasol, bydd Cyngor Powys yn defnyddio'r un meini prawf cymhwysedd i bennu cymorth â'r prif gynllun er cysondeb er y bydd rhai elfennau'n cael eu diwygio i gyd-fynd â diben y cynllun. Yn gyffredinol, bydd angen i aelwyd sy'n gymwys fod yn

  • Yn atebol am y dreth gyngor ar eiddo ar 15 Chwefror 2022; ac yn

  • Byw yn yr eiddo hwnnw fel eu prif breswylfa neu eu prif breswylfa ar 15 Chwefror 2022; ac

  • Yn gyfrifol am dalu'r cyfleustodau cysylltiedig a biliau eraill a delir yn rheolaidd ar gyfer yr eiddo hwnnw ar 15 Chwefror 2022.

  • Dim ond un taliad cymorth y gallwch ei dderbyn o'r ddau gynllun neu o fewn un cynllun (boed prif gynllun neu gynllun dewisol).

Taliadau

£150 i breswylwyr sy'n derbyn Gostyngiad Band Anabl ym mhob band Treth y Cyngor os nad ydynt wedi cael cymorth o dan y prif gynllun.

£150 i bob preswylydd mewn eiddo wedi'i feddiannu sydd wedi'i eithrio rhag Treth y Cyngor ar hyn o bryd ac sy'n cael ei ystyried yn agored i niwed yn yr argyfwng costau byw hwn. Eiddo yw'r rhain sydd â phob preswylydd â nam meddyliol difrifol / myfyrwyr / ymadawyr gofal / dan 18 oed yn unig

£150 i deuluoedd plant sy'n cael Prydau Ysgol am Ddim nad ydynt yn derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor.

£150 i bobl ifanc sy'n agored i niwed sydd yn y system ofal ac sy'n cael eu hystyried yn agored i niwed gan y Gwasanaethau i Blant. Bydd yn cynnwys gofalwyr maeth a phersonau cysylltiedig sydd angen cymorth gyda chostau cartref ychwanegol, a phobl ifanc mewn llety â chymorth.

£150 i breswylwyr ag anghenion gofal yn y gymuned ac sydd wedi cael asesiad prawf modd gan Gyngor Powys.

£150 i drigolion sy'n byw mewn cartrefi sydd â chyflenwad tanwydd oddi ar y grid ac a fydd fwyaf agored i niwed, yn unol ag egwyddorion y cynllun dewisol hwn. Bydd manylion terfynol yr elfen hon yn cael eu hysbysu yma'n fuan.

Cynllun Atal Colli Cartref - Cynllun i atal digartrefedd i'r rhai yn y sector rhentu a morgeisi ac sydd mewn perygl o golli eu cartref oherwydd argyfwng costau byw ac na allant gael gafael ar gymorth rhent neu ôl-ddyledion morgais o ffynonellau eraill.

Y Gronfa Bregusrwydd - Bydd hon yn caniatáu i'r rhai yng ngwasanaethau Cyngor Powys sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda phreswylwyr sy'n agored i niwed (Tai, Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Gwasanaethau Plant, Addysg a Chyngor Ariannol) liniaru anghenion argyfwng costau byw wrth iddynt ddod ar ei draws. Efallai y bydd gan y preswylwyr hyn sefyllfaoedd penodol iawn lle y mae angen cymorth arnynt. Os felly gall ein timau rheng flaen eu canfod a helpu'n uniongyrchol i leddfu materion wrth iddynt ddod ar eu traws gan fod yn fwy hyblyg yn y ffordd y maent yn eu helpu.

Gwaith Effeithlonrwydd Ynni - Bydd y cynllun hwn yn cynorthwyo'n uniongyrchol mwy o breswylwyr sy'n agored i niwed i leihau costau a hefyd yn cynnig rhai atebion tymor hwy hefyd. Bydd angen i'r panel gytuno ar y cynllun terfynol a bydd manylion yn cael eu hysbysu yma.

Bydd Cyngor Sir Powys hefyd yn cefnogi asiantaethau a sefydliadau lleol sy'n rhoi cymorth i drigolion Powys y mae argyfwng costau byw yn effeithio'n uniongyrchol arnynt.

  • Rhoddir grant o £5k i bob banc bwyd
  • Rhoddir grant o hyd at £1k i bob clwb brecwast sy'n gysylltiedig ag ysgolion, gan ddibynnu ar nifer y disgyblion sy'n mynychu
  • Rhoddir hyd at £5k o grantiau i sefydliadau lleol eraill ac asiantaethau cymorth sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda chwsmeriaid mewn angen. Bydd panel yn cyfarfod i benderfynu ar yr agwedd hon.

Os oes angen help arnoch i wneud cais neu gymorth ynghylch cyngor grant neu gymorth budd-daliadau neu ddyfarniadau yn gyffredinol, ffoniwch ni ar 01597 826345. Gweler ein tudalen budd-daliadau am ragor o help

Rydym newydd ysgrifennu at drigolion yn eu gwahodd i wneud cais am y Grant Disgresiynol. 
Os NA FYDDWCH yn derbyn llythyr, ni fyddwch yn gallu gwneud cais am y grant hwn, felly peidiwch â llenwi ffurflen ar-lein gan y bydd yn cael ei gwrthod. 

Cyflwyno cais Ffurflen gais ar gyfer y cynllun cymorth disgresiynol costau byw