SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Myfyrwyr Powys yn gweithio am ddyfodol disglair

student
6 Hydref 2017 

studentMae prosiect arbed ynni newydd cyffrous ar fin ei lansio yn ysgolion Powys.

Bydd 'Our Future's People', prosiect ynni cynaliadwy sy'n cael ei redeg gan Asiantaeth Ynni Severn Wye, yn rhedeg mewn 10 ysgol uwchradd ym Mhowys dros y ddwy flynedd nesaf.

Mae Asiantaeth Ynni Severn Wye yn elusen addysgol gyda swyddfeydd yn Llandrindod a Chaerloyw. Mae ganddynt hanes o lwyddiant o ran prosiectau addysgol ar ôl ennill sawl gwobr genedlaethol a rhanbarthol am eu gwaith.

Mae'r rhaglen newydd yn lansio'r mis hwn a bydd yn cael ei weithredu mewn ysgolion yn hanner deheuol y sir yn ystod y flwyddyn academaidd hon gydag ysgolion Uwchradd Aberhonddu, Llanfair-ym-Muallt, Crughywel, Gwernyfed a Maesydderwen wedi cael eu dewis i gymryd rhan.

Dywedodd Mrs Ionwen Spowage, Pennaeth Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt: "Rydym yn falch iawn o gael y cyfle hwn i weithio gydag Asiantaeth Ynni Severn Wye. Mae angen i ni oll ddatblygu ein dealltwriaeth o'r ddibyniaeth rhwng pobl a'r amgylchedd ry'n ni'n byw ynddo. Bydd y prosiect yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i'r genhedlaeth nesaf i ymdopi â'r newidiadau cymdeithasol ac amgylcheddol a fydd yn digwydd yn y dyfodol agos."

Bydd tîm o fyfyrwyr yn cael ei recriwtio i arwain gweithgareddau'r prosiect ym mhob ysgol. Byddant yn cynnal arolwg ynni technegol o adeiladau eu hysgol ac yn adrodd am eu canfyddiadau ynghyd â chynllun gweithredu ar gyfer gwella cynaliadwyedd defnydd ynni'r ysgol i Lywodraethwyr ac Uwch Reolwyr. Yna, byddant yn rhoi ar waith ymgyrchoedd ymwybyddiaeth ynni i annog newid ymddygiad cadarnhaol ymysg staff, myfyrwyr a'r gymuned ehangach.

Dywedodd Mark Stead, Uwch Reolwr Prosiect Addysg, a fydd yn goruchwylio'r prosiect: "Rydym yn hynod o falch o ddod â'r rhaglen hon i Gymru am y tro cyntaf ac ry'n ni wedi cael ymateb gwych gan sefydliadau ac ysgolion lleol.  Rydym bellach wedi recriwtio tîm gwych o fyfyrwyr i arwain y prosiect ym mhob ysgol ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn i ddechrau gweithio gyda nhw. Mae'n bwysig bod y genhedlaeth iau yn gweld pwysigrwydd diogelu ein planed.  Hwy fydd gwleidyddion, gwyddonwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau'r dyfodol, - felly mae'r dyfodol mewn gwirionedd yn eu dwylo nhw."

Fel rhan o'r rhaglen, bydd Severn Wye yn cynnal digwyddiad gyrfaoedd sy'n canolbwyntio ar gynaliadwyedd i fyfyrwyr ar Faes Sioe Frenhinol Cymru ar y 7fed a'r 8fed o Dachwedd. Mae'r digwyddiad hwn ar agor i fyfyrwyr ym mlynyddoedd 7-13 ym mhob ysgol yn y sir a bydd yn arddangos yr ystod o gyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael yn y sector cynaliadwyedd lleol.  Fel rhan o'r digwyddiad, mae Severn Wye yn chwilio am fusnesau lleol i gymryd rhan yn y digwyddiad.  Gall y busnesau hyn arddangos fel rhan o arddangosfa llwybrau gyrfaoedd neu gall eu staff weithio gyda myfyrwyr wrth iddynt weithio ar ystod o heriau cynaliadwyedd mewn cyfres o weithdai rhyngweithiol.

Os oes gan eich busnes ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch ag Owen Callender yn OwenC@severnwye.org

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Gwledig - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Darparwyd cyllid ychwanegol trwy Gronfa Datblygu Cynaliadwy Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a'r Gronfa Loteri Fawr. Cefnogir y prosiect gan Gyngor Sir Powys, Gyrfa Cymru, Rotari a Llysgenhadon STEM.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu