gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Rhwystrodd ymchwilwyr y cyngor dwyll gwerth £1.2m yn ystod y 12 mis diwethaf

A person typing on a dimly lit computer keyboard

14 Tachwedd 2022

A person typing on a dimly lit computer keyboard
Gwnaeth swyddogion craff Cyngor Sir Powys (CSP) helpu i atal twyll a chamgymeriadau gwerth £1,257,912 yn ystod y 12 mis diwethaf.

Ac i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Twyll Ryngwladol 2022 (13-19 Tachwedd), mae Tîm Gwrth-dwyll Corfforaethol y cyngor wedi datgelu ei fod wedi atal twyll a gwallau gwerth £6,622,956 ers ei sefydlu yn 2015.

Mae'r ffigur hwn yn cynnwys £2,490,992 mewn gordaliadau adenilladwy a £4,131,964 o dwyll a gwallau a gafodd eu hatal, gan olygu y gellir gwario'r arian hwn ar ddarparu gwasanaethau i'r rhai mewn gwir angen.

Trefnir Wythnos Ymwybyddiaeth Twyll Ryngwladol gan Gymdeithas Arolygwyr Twyll Ardystiedig a'i nod yw lleihau effaith twyll drwy hyrwyddo ymwybyddiaeth ac addysg gwrth-dwyll.

Dywedodd y Cynghorydd David Thomas, Aelod Cabinet CSP ar gyfer Cyllid a Thrawsnewid Corfforaethol: "Mae'r cyngor wedi ymuno fel cefnogwr Wythnos Ymwybyddiaeth Ryngwladol o Dwyll ac mae'n falch o waith ei Dîm Gwrth-Dwyll dros y saith mlynedd diwethaf, sydd wedi helpu i atal £6.6 miliwn rhag cael ei dalu drwy gamgymeriad neu i dwyllwyr.

"Mae'r cyngor yn gwrthwynebu pob math o dwyll a llygredd, ac mae'n benderfynol o amddiffyn rhag camau gweithredu o'r fath, boed hynny o fewn y cyngor neu gan unigolion, grwpiau neu sefydliadau allanol. Felly, os ydych yn ymwybodol o unrhyw un sy'n cyflawni twyll, rhowch wybod amdano. Fel hynny bydd gennym fwy o arian i'w wario ar wasanaethau a fydd o fudd i bawb yn y sir."

Os ydych yn amau bod unrhyw fath o dwyll neu lygriad yn digwydd gallwch roi gwybod amdano drwy wefan y cyngor, yn ddienw os oes angen: Rhoi gwybod am dwyll, llwgrwobrwyo neu lygredd

Gellir anfon negeseuon e-bost hefyd at: fraud@powys.gov.uk a gallant gynnwys cais am alwad yn ôl, cyn belled â bod rhif ffôn yn cael ei roi.