gwelededd ddewislen symudol Toggle

Pam nad oes unrhyw ddatblygiadau yn fy ardal i?

Mae'r Tîm Datblygu Tai yn ystyried lleoliad datblygiadau tai ar draws Powys yn seiliedig ar nifer o ffactorau, ac un o'r rhai pwysicaf yw tystiolaeth o angen tai yn y gymuned a bod tir addas ar gael i'w ddatblygu.

Rydym yn defnyddio data o Gofrestr Tai Cyffredin Powys i sefydlu'r angen am dai ar draws y sir, gan ganolbwyntio ar yr ardaloedd sydd â'r angen mwyaf am dai ac ar argaeledd tir. Mae hyn hefyd yn ein galluogi i gymryd i ystyriaeth y math o angen am dai sydd yn yr ardal, a'r tir sydd ar gael i'w ddatblygu.

Rhaid i'r Tîm Datblygu Tai ystyried cyfyngiadau posibl ar gael caniatâd cynllunio a allai atal neu arafu datblygiadau preswyl, megis mynediad addas i'r tir, cyfyngiadau draenio a lefelau ffosfforws yn Afon Gwy ac Wysg. Ewch i'r dudalen hon i ganfod mwy: Ffosffadau yn atal datblygiad yn ne-ddwyrain Powys