gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Cwestiynau Cyffredin am Ddatblygu Tai

Beth yw tai fforddiadwy?

Diffinnir tai fforddiadwy gan Lywodraeth Cymru fel tai a ddarperir i'r rhai nad yw eu hanghenion yn cael eu diwallu gan y farchnad agored. Dylai tai fforddiadwy ddiwallu anghenion aelwydydd cymwys, gyda rhent sy'n ddigon isel i'r aelwydydd hynny ei fforddio.

Beth mae rhent cymdeithasol yn ei olygu?

Mae rhent cymdeithasol neu dai rhent cymdeithasol yn cyfeirio at dai fforddiadwy a ddarperir gan y Cyngor a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC). Pennir lefelau rhent yn unol â Safon Rhent a Thâl Gwasanaeth Llywodraeth Cymru.

Beth mae rhent canolradd yn ei olygu?

Mae rhent neu dai canolradd yn gategori arall o dai fforddiadwy lle mae prisiau neu renti yn uwch na rhai tai rhent cymdeithasol ond yn is na phrisiau neu renti tai ar y farchnad agored. Nid yw Cyngor Sir Powys yn darparu rhent neu dai canolradd, er efallai y gallech gael hyn drwy Tai Teg. Ewch i'w gwefan i ganfod mwy: https://taiteg.org.uk/cy

Sut mae gwneud cais am dŷ a ddarperir gan y Cyngor?

Gallwch wneud cais i ymuno â'r gofrestr tai gyffredin ym Mhowys drwy wefan Cartrefi ym Mhowys: https://www.homesinpowys.org.uk/

Beth mae Landlord Cymdeithasol Cofrestredig yn ei olygu?

Mae Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSLs) yn landlordiaid cymdeithasol sy'n berchen ar dai cymdeithasol neu'n eu rheoli, ac mae'n rhaid iddynt fod wedi'u cofrestru a'u rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru. Mae'r rhan fwyaf o Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn Gymdeithasau Tai.

Alla' i brynu tŷ gan y Cyngor?

Na allwch, ond mae cynlluniau ar gael i'ch helpu i brynu eich cartref cyntaf. Ewch i wefan Tai Teg am fwy o wybodaeth: https://taiteg.org.uk/cy/schemes

Beth yw Cartrefi ym Mhowys?

Mae Cartrefi ym Mhowys yn ddull o wneud cais i ymuno â'r Gofrestr Tai Gyffredin ar-lein, ac mae'n rhoi arweiniad a gwybodaeth i bobl ynghylch tai fforddiadwy sydd ar gael ar draws Powys.

Sut ydw i'n cysylltu â'r Adran Tai ym Mhowys?

Gallwch gysylltu â'r Gwasanaethau Tai drwy e-bost yn: housing@powys.gov.uk neu dros y ffôn: 01597 827464.