Llwybr Hafren

Severn Way
12 Hydref 2017 

Severn WayMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod y gwaith hanfodol ar ran eiconig o un o'r llwybrau cerdded mwyaf poblogaidd, sef Llwybr Hafren, ar fin dod i ben,.

Llwybr Hafren yw'r llwybr hiraf ar lan afon ym Mhrydain, ac mae'n dilyn trywydd yr afon o'i tharddle ar Bumlumon ger Llanidloes ar hyd ei thaith 210 milltir i'r aber ym Môr Hafren.

Mae'r trywydd yn dechrau yn agos at darddle Afon Hafren, gan ddilyn llwybr o gerrig ar draws rhostir agored a gorgors. Mae pwysigrwydd y gorgors yn golygu bod yr ardal hefyd wedi'i dynodi yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). 

Dros y blynyddoedd mae wyneb y llwybr wedi treulio'n ddrwg, ac mae rhai o'r slabiau cerrig ar draws y gors wedi suddo, sy'n golygu bod rhannau o'r llwybr dan dd?r pan fydd y tywydd yn wlyb. Gofynnodd y cyngor am ganiatâd y perchennog tir a Chyfoeth Naturiol Cymru i weithio o fewn y SoDdGA, a thrwy bartneriaeth ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog maent wedi bod wrthi'n gweithio ar y prosiect.

Dywedodd Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad, y Cynghorydd Jonathan Wilkinson; " 'Dyw gwneud cyflawni gwaith o'r maint yma mewn lleoliad mor anodd a sensitif ddim yn rhwydd, a thrwy weithio gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol, rydym wedi gallu manteisio ar eu harbenigedd sylweddol yn y maes yma.

"Dechreuodd y gwaith trwy awyrgludo 97 tunnell o gerrig i'r llwybr ar ben y mynydd. Mae'r cerrig bellach yn cael eu gwasgaru â llaw i drwsio'r rhannau o'r llwybr sydd wedi'u difrodi. Bydd y slabiau cerrig sydd wedi suddo yn cael eu codi a'u hail osod, a bydd y sianelau draenio gerllaw'r llwybr sydd wedi'u tagu yn cael eu hailagor.

"Mae Llwybr Hafren yn darparu cyfle gwych i bawb, yn drigolion lleol ac yn ymwelwyr, i fwynhau'r hyn sydd gan y sir i'w gynnig o ran ei thirlun a'i phobl. Mae croeso mawr i'r gwaith yma ac mae'n golygu bod pobl yn gallu parhau i fwynhau rhan arbennig o gefn gwlad brydferth Powys am flynyddoedd lawer," ychwanegodd.

Bydd y llwybr yn aros ar agor i gerddwyr yn ystod y gwaith. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu