gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Dim gwasanaeth mapiau ar y wefan 21ain Mawrth

Ydy cymorth Cysylltu Bywydau yn iawn i mi?

Gofynnir i bobl sy'n defnyddio Cysylltu Bywydau:

 • beth sy'n bwysig iddynt a pha ganlyniadau yr hoffent eu cyflawni.
 • Rhan o'r aelwyd.
 • Rhan o'r gymuned.
 • Wedi'u cefnogi a'u hannog i wneud dewisiadau.
 • Yn cael eu parchu a bod ganddynt preifatrwydd.
 • Wedi'u cefnogi i reoli unrhyw risgiau i'w hiechyd neu eu lles.
 • Wedi'u cefnogi i ofalu am eu hiechyd.
 • Wedi'u cefnogi i reoli eu harian.
 • Wedi'u cefnogi i ffurfio, datblygu a rheoli eu cyfeillgarwch a'u perthnasoedd.
 • Wedi'u hannog a'u cefnogi i fod mor annibynnol â phosibl.

Beth sy'n digwydd?

Os ydych chi'n meddwl yr hoffech ddefnyddio'r gwasanaeth, mae ychydig o bethau y byddwn yn eu gwneud:

 • Byddwn yn gofyn i'ch Gweithiwr Cymdeithasol wneud atgyfeiriad.
 • Byddwn yn cwrdd â chi ac unrhyw un arall yr hoffech iddo/iddi fod yn gysylltiedig. 
 • Byddwn yn siarad â chi am yr hyn sy'n bwysig i chi a pha ganlyniadau yr hoffech eu cyflawni.  Byddwn yn ysgrifennu hyn i lawr mewn Cynllun Personol a byddwn yn ei rannu gyda chi.
 • Os ydym yn credu bod gennym Ofalwr Cysylltu Bywydau a fyddai'n iawn i chi, byddwn yn trefnu i chi gwrdd er mwyn i chi ddod i adnabod eich gilydd.
 • Os ydych chi a'r Gofalwr Cysylltu Bywydau yn cytuno bod hyn yn iawn i'r ddau ohonoch, byddwn yn cytuno ar Gytundeb Lleoli sy'n disgrifio'r hyn y mae pawb yn mynd i'w wneud.
 • Os hoffech fyw gyda Gofalwr Cysylltu Bywydau, aros am seibiannau byr neu gael cymorth sesiynol, efallai y gofynnir i chi gyfrannu rhywfaint o arian tuag at eich gwasanaeth. 
 • Bydd ein tîm cyllid yn gwneud asesiad ac yn dweud wrthych faint fydd hyn, yna byddwch yn penderfynu a yw Cysylltu Bywydau yn iawn i chi.

Gweithio gyda chi

Rydym yn gweithio gyda chi a gyda'ch Gofalwr Cysylltu Bywydau newydd i wneud y pethau rydych eisiau eu gwneud a'u dysgu.

Byddwn yn cwrdd â chi bob tri mis i weld a oes unrhyw newidiadau yn eich canlyniadau neu'r cymorth sydd ei angen arnoch. Byddwn yn gofyn i chi ddweud wrthym beth yw eich barn am eich gwasanaeth.

Byddwn yn adolygu eich trefniant gyda'r Gofalwr Cysylltu Bywydau, eich Gweithiwr Cymdeithasol ac unrhyw gynrychiolydd yr hoffech ei gael.  Byddwn yn gwneud hyn bob blwyddyn, neu'n gynt os bydd rhywbeth wedi newid, neu os byddwch yn gofyn i ni wneud hynny.

 

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau