SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Adroddiad Arolygu Gwasanaethau Plant

CSSIW logo
17 Hydref 2017 

CSSIW logoMae'r Cyngor Sir wedi derbyn argymhellion arolygiad ar Wasanaethau Plant Cyngor Sir Powys. 

Bydd cyfarfod o'r cyngor sir ar ddydd Iau (19 Hydref) yn derbyn canfyddiadau Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) .

"Rydym yn llwyr dderbyn argymhellion y rheoleiddwyr.  Mae eu hadroddiad yn ddiflewyn ar dafod ac yn heriol.   Mae'n ddrwg gennym i ni fethu cwrdd â'r safonau uchel y mae ein trigolion yn eu haeddu ac yn ymddiheuro am ein diffygion", dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris.

"Mae'r cyngor yn benderfynol o ddiogelu plant y sir, a byddaf yn arwain ar ymateb y cyngor i argymhellion yr arolygiad fel mater o flaenoriaeth ac yn sicrhau bod yr adnoddau mewn lle fel sylfaen i'r gwaith hwn.

"Rydym yn llwyr ddeall yr heriau sy'n wynebu'r gwasanaeth ac eisoes wedi cymryd camau i atgyfnerthu'r gwaith pwysicaf ac i adolygu'r meysydd sy'n achosi pryder.  Rydym yn clustnodi adnoddau ychwanegol i ateb anghenion y gwasanaeth yn y dyfodol ac mae cynllun gweithredu manwl mewn lle i sicrhau bod y gwelliannau angenrheidiol yn digwydd fel mater o frys.

"Mae llawer o waith wedi digwydd yn barod.  Newidiwyd rhai o aelodau staff uwch y cyngor a rhoddwyd camau ar waith ar unwaith i atgyfnerthu'r gwasanaeth yn hytrach nag aros am yr adroddiad terfynol.  O ganlyniad i ddatgelu gwybodaeth a chynhyrchu data o fewn y gwasanaeth, mae pryderon difrifol wedi dod i'r amlwg, sydd erbyn hyn yn destun ymchwiliad ffurfiol.

"Pan gymerodd y Cabinet newydd yr awenau yn dilyn yr etholiad ym mis Mai eleni, daeth yn amlwg fod nifer o wendidau yn y Gwasanaethau Plant.  Gyda swyddogion, fe wnaethom lunio cynllun ar unwaith i fynd i'r afael â'r problemau.  Penodwyd nifer o swyddogion ychwanegol i helpu gyda'r gwaith o wella'r gwasanaethau, gan gynnwys Pennaeth Gwasanaeth newydd, David Johnston, sydd â phrofiad arbenigol o wella Gwasanaethau Plant.  Mae canfyddiadau'r arolygiad wedi cadarnhau ein pryderon ac mae ein gwaith buan wedi sicrhau bod mesurau eisoes mewn lle i fynd i'r afael â'r diffygion a nodir yn yr adroddiad.

"Rydym wedi sefydlu Bwrdd Gwella aml-asiantaeth a llunio cynllun gweithredu i wneud iawn am ddiffygion y gwasanaeth.  Rydym hefyd wedi gweithio â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i greu tîm arbenigol a fydd yn cefnogi'r cyngor wrth ymateb i'r adroddiad arolygu ac yn gweithio â gwasanaethau plant i fynd i'r afael â'r prif bwyntiau yn yr adroddiad arolygu.  Yn dilyn trafodaethau  â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, rydym wedi penodi Mr Phillip Evans i fod yn Gyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol Dros Dro dros y cyfnod nesaf, i fod yn gyfrifol am y gwasanaeth.   Mae gan Mr Evans brofiad helaeth yn y maes hwn, fel cyn uwch-arolygydd gydag AGGCC, ac yn fwy diweddar fel Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol, Cyngor Bro Morgannwg.   Ei dasg fydd  sicrhau bod y fframweithiau deddfwriaethol a'r gwaith o ddiogelu plant yn hollol gadarn ac yn cynrychioli'r arferion gorau.  Bydd hefyd yn gallu galw ar gefnogaeth tîm arbenigol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i helpu aelodau etholedig a swyddogion i fwrw at y gwaith gwella hwn o fewn gwasanaeth sy'n gwbwl dyngedfennol. 

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar Wasanaethau Plant, y Cynghorydd Rachel Powell: "Mae sylwadau'r arolygwyr yn cydnabod bod staff wedi bod, ac yn parhau i fod yn gryf a phroffesiynol er newidiadau sylweddol o fewn y gwasanaeth. 

"Roeddem eisoes wedi dechrau mynd i'r afael â nifer o'r problemau, ac wedi gwneud newidiadau i wella'r gwasanaeth, gan gynnwys newidiadau i'r staff lefel uwch a chomisiynu cymorth allanol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.  Er i'r arolygiad dynnu sylw at arferion gwaith positif, fe wnaeth hefyd ddatgan pryder am safonau'n disgyn, felly mae'r sylw wedi bod ar sicrhau arferion diogel a phriodol i sicrhau diogelwch plant a'u teuluoedd.

"Mae newid yn gofyn am arweinyddiaeth gref, ymroddiad a sicrhau bod pob aelod staff ar bob lefel yn rhannu'r un ffocws.  Rydym yn ymrwymo i weithio â staff a phartneriaid, ac i wrando ar farn plant, pobl ifanc a'u teuluoedd, gyda'r nod o greu gwasanaeth cynaliadwy i ddyfodol Powys."

Meddai Carl Cooper, Prif Weithredwr Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys a chyd-is-gadeirydd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol: "Mae'r sector gwirfoddol ym Mhowys a Gwasanaethau Plant y cyngor sir bob amser wedi mwynhau partneriaeth gref.  Byddwn yn parhau i weithio ochr yn ochr â'n cydweithwyr yn y cyngor i roi argymhellion yr adroddiad ar waith ac i wella'r gwasanaeth er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifanc yn derbyn cefnogaeth a'u bod yn cael eu diogelu."

Gallwch wylio ymateb y cyngor sir i adroddiad AGGCC ar-lein gyda chyfweliadau gyda'r Arweinydd, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Plant a'r Prif Weithredwr.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu