SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Pwy sy'n gallu bod yn Ofalwr Maeth?

Who can become a foster carer

Rydym angen Gofalwyr Maeth o wahanol gefndiroedd fel ein bod yn gallu gosod plant mewn cartrefi sy'n adlewyrchu eu diwylliant, iaith a chrefydd eu hunain.  Byddwch yn cael eich ystyried i faethu os ydych:

 • Yn 21 oed neu'n hynImage of a woman with a child
 • Yn sengl - yn ddyn neu'n fenyw, efo neu heb blant
 • Yn byw gyda phartner neu'n briod, efo neu heb blant
 • Wedi ysgaru
 • O unrhyw gefndir ethnig, crefyddol, ieithyddol a diwylliannol
 • Yn unigolyn anabl
 • Cwpwl o'r un rhyw
 • Yn gweithio'n llawn / rhan amser neu'n ddi-waith ar hyn o bryd

 

Os ydych chi'n gallu ateb "ydw" i'r cwestiynau isod, yna efallai mai chi yw'r person iawn i faethu.

 • Ydych chi'n 21 oed neu'n h?n? - Yn ôl y gyfraith mae'n rhaid i Ofalwyr Maeth fod yn 21 oed neu'n h?n. Allwch chi ddim bod yn rhy hen, ond bydd asesiad yn ystyried eich iechyd, profiad a'ch agwedd at bobl ifanc.
 • A oes gennych ystafell sbâr? - Dylai pob plentyn ry'ch chi'n ei faethu gael ei ystafell wely ei hun sydd ar yr un lefel ag ystafell wely'r Gofalwr Maeth. Ni fyddem yn disgwyl i'ch plant chi orfod rhannu i wneud lle i unrhyw blant ry'ch chi'n eu maethu.
 • A yw eich plentyn ieuengaf dros 2½ oed? - Ry'n ni'n awgrymu eich bod chi'n aros nes bod eich plentyn ieuengaf dros 2½ oed cyn dechrau ystyried maethu.
 • Ydych chi'n mwynhau iechyd da? - Mae maethu plant yn gallu bod yn anodd ac ry'n ni am sicrhau eich bod chi'n ffit ac iach cyn rhoi sêl bendith i chi faethu. Os oes gennych gyflwr meddygol, wedi dioddef salwch difrifol neu g?yn feddygol sy'n cael ei sbarduno gan straen, mae'n bwysig eich bod chi'n trafod hyn gyda'ch Meddyg Teulu neu ymgynghorydd meddygol cyn holi ymhellach.
 • Ydych chi a phawb arall ar yr aelwyd ddim yn ysmygu? - Yn ôl Polisi Ysmygu Gwasanaeth Maethu Powys, "ni fydd plant dan 5 oed, nac unrhyw blentyn sydd â chyflwr meddygol neu anabledd yn cael eu gosod gyda Gofalwyr Maeth lle mae rhai aelodau o'r teulu'n ysmygu".
 • A oes gennych rwydwaith lleol da o gefnogaeth?- Mae'n bwysig bod gennych deulu a ffrindiau wrth law pan fyddwch chi'n maethu. Nid yn unig y gallwch alw ar rhywun mewn argyfwng, ond mae mwynhau bywyd cymdeithasol prysur gyda ffrindiau a'u plant nhw'n gallu helpu plant mewn gofal i deimlo'n rhan o fywyd teuluol.
 • A yw aelodau'r teulu'n eich cefnogi chi gyda'ch awydd i faethu? - Mae'n bwysig cael cefnogaeth pob aelod o'r teulu os ydych chi am faethu. Os nad yw eich partner na'ch plant chi'n si?r, ry'n ni'n awgrymu eich bod chi'n aros tan fydd pawb yn teimlo'n hapusach. Efallai bod rhywbeth mawr ar y gweill - symud t?, newid ysgol neu arholiadau. Os hynny, y peth gorau fyddai aros nes bod hyn drosodd cyn gwneud ymholiadau pellach.
 • Ydych chi ar gael yn ystod y dydd? - Bydd rhaid i chi ystyried sut i bwyso a mesur anghenion maethu a gwaith. Fel Gofalwr Maeth, bydd rhaid i chi fynychu cyfarfodydd rheolaidd a chyrsiau hyfforddi, gyda'r rhan fwyaf yn digwydd yn ystod yr wythnos. Hefyd bydd rhaid i chi fod ar gael os yw'r plant ry'ch chi'n eu maethu adref oherwydd salwch, gwyliau ysgol neu gael eu gwahardd. Os ydych chi'n bwriadu maethu plant cyn oed ysgol, mae'r gwasanaeth yn disgwyl i un gofalwr maeth yn y teulu fod adref llawn amser.
 • Ydych chi a'r teulu mewn sefyllfa gref yn ariannol? - Bydd rhaid i chi ystyried sut y byddwch yn rheoli'r cyfnodau pan na fydd gennych blant ar leoliad.
 • A oes gennych chi neu aelod o'r teulu gofnod troseddol glân? - Os ydych chi neu aelod o'r teulu wedi derbyn rhybudd neu os oes gennych gollfarn droseddol, bydd rhaid i chi roi gwybod i ni. Er mwyn diogelu plant maeth rhag niwed, mae rhai troseddau sydd yn eich gwahardd chi rhag maethu. Am ragor o wybodaeth ar hyn, cysylltwch â'r Tîm Maethu. Mae'n bwysig eich bod chi'n hollol agored â ni o'r cychwyn. Os byddwch yn methu datgelu unrhyw wybodaeth, byddwn yn dod â'ch asesiad i ben ar unwaith.

 

 

Cyswllt

 • Ebost: fostering@powys.gov.uk
 • Ffon: 0800 22 30 627
 • Cyfeiriad: The Park, Newtown, Powys, SY16 2NZ (Gogledd)
 • Cyfeiriad: Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR (De)

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu