Toglo gwelededd dewislen symudol

Beth yw gofalwr?

Gofalwr yw unrhyw un sy'n helpu ac yn cefnogi rhywun na all, oherwydd salwch, anabledd, neu broblem iechyd meddwl, ymdopi heb ei gefnogaeth.

Gallai'r person rydych yn gofalu amdano fod yn:

  • ŵr, gwraig, neu bartner
  • aelod o'r teulu fel rhiant, brawd, chwaer, mab neu ferch
  • ffrind neu gymydog

Nid yw hyn yr un peth â rhywun sy'n darparu gofal yn broffesiynol neu drwy fudiad gwirfoddol.

Dyma rai enghreifftiau o bethau y gallai gofalwr ofalu amdanynt:

  • Gofal cyffredinol - rhoi meddyginiaeth, newid gorchuddion, cynorthwyo gyda symudedd.
  • Tasgau domestig - coginio, glanhau, golchi, smwddio, siopa
  • Cefnogaeth emosiynol - helpu gyda chyflyrau trallodus sy'n bygwth bywyd, sy'n cyfyngu ar fywyd ac iechyd meddwl.
  • Gofal personol - gwisgo, ymolchi, gofynion toiled.
  • Arall - helpu gyda thasgau cartref, talu biliau, mynd gyda'r sawl y gofalir amdano at y meddyg neu ymweliadau ysbyty.

Nid oes y fath beth â gofalwr nodweddiadol ac nid yw llawer ohonynt hyd yn oed yn cydnabod eu hunain fel un.

Nid yw gofalwyr yn cael eu talu am y cymorth y maent yn ei ddarparu ac nid oes angen iddynt fyw gyda'r person y maent yn gofalu amdano, y mae'n rhaid iddo fyw'n annibynnol ac nid mewn cartref preswyl neu nyrsio.

Os ydych o dan 18, rydym hefyd yn darparu gwybodaeth ar gyfer Gofalwyr Ifanc.

.