Hyfforddiant a chymorth i ofalwyr maeth

Training and Support for Foster Carers

Cyn eich bod yn gallu maethu i Bowys bydd angen i chi a'ch teulu ymgymryd â chyfnod o hyfforddiant ac asesu er mwyn gwneud yn siwr eich bod yn iawn ar gyfer maethu, a bod maethu yn iawn i chi a'ch teulu. 

Paratoi i ofalu - Hyfforddiant ac AsesuFamily group

Bydd yr asesiad hwn yn cynnwys:

 • Ymweliad cychwynnol gan aelod o'r Tim Maethu
 • Mynychu Sgiliau i'w Meithrin (cwrs 3 diwrnod a fydd yn eich cyflwyno i faethu)
 • Mynychu cyfres o fodiwlau hyfforddi yn ystod eich blwyddyn gyntaf o faethu
 • Llenwi ffurflen gais - yn rhoi caniatad ar gyfer geirdaon personol a phroffesiynol a gwiriadau gan gynnwys DBS a sesiwn sgrinio iechyd
 • Asesiad manwl ar ba mor addas ydych chi a'ch teulu.
 • Asesiad risg amgylcheddol o'ch cartref a cherbydau yn ogystal ag asesiad o unrhyw anfeiliaid rydych yn gofalu amdanynt neu'n eu perchen.

A named member of the team will carry out your suitability assessment and once successfully completed your report will be presented at Powys' Fostering Panel. You will be expected to attend the panel.

 • Ar ôl i chi gael eich cymeradwyo

Bydd gan pob Gofalwr Maeth Cymeradwy Weithiwr Cymdeithasol a fydd yn goruchwylio, a'i rol fydd i oruchwylio, rhoi cymorth a chynghori gofalwyr a gweithio gyda chydweithwyr sy'n gysylltiedig â'r plentyn a'i deulu.

Bydd pob gofalwr maeth yn derbyn Llawlyfr Gofalwyr.  Mae'r llawlyfr hwn yn cynnwys canllawiau a gwybodaeth am weithdrefnau ac arferion da.  Rydym yn trefnu ystod o hyfforddiant gorfodol a diddordeb arbennig ar gyfer pob Gofalwr Maeth sy'n cael ei gymeradwyo ar bynciau perthnasol. 

Mae cymorth tu allan i oriau ar gael trwy ein gwasanaeth ar ddyletswydd. 

Mae aelodaeth unigol i'r Rhwydwaith Maethu yn cael ei roi i bob un o'n Gofalwyr Maeth.  Y Rhwydwaith maethu yw elusen fwyaf blaenllaw y DG i bawb sy'n gysylltiedig yn bersonol neu'n broffesiynol gyda maethu.  

Cyllid

Bydd Gofalwyr Maeth yn cael lwfans o £232.34 yr wythnos i gadw pob plentyn sydd yn eu gofal, a byddwch yn ei dderbyn dim ond am y cyfnod y mae'r plentyn yn eich gofal.

Os ydych chi'n derbyn un rhiant a baban, byddwch yn derbyn lwfans o £591.09 yr wythnos, ac os bydd Gofalwyr Maeth yn gofalu am blentyn a'r ddau riant, mae'r lwfans yn codi i £708.75 yr wythnos.

Mae gennym aelod staff llawn amser sy'n gallu rhoi cyngor a gwybodaeth am faterion ariannol a maethu.

O.N.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am dreth a budd-daliadau, dylech gysylltu â'r swyddfa dreth a'r asiantaeth fudd-daliadau i esbonio'ch amgylchiadau chi.

 

 

Cyswllt

 • Ebost: fostering@powys.gov.uk
 • Ffon: 0800 22 30 627
 • Cyfeiriad: The Park, Newtown, Powys, SY16 2NZ (Gogledd)
 • Cyfeiriad: Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR (De)

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu