Y Broses

Y peth cyntaf fydd yn digwydd yw y byddwch yn derbyn llythyr oddi wrth Weithiwr Cymdeithasol dan y pennawd 'llythyr cyn-achos'. Bydd y llythyr yn esbonio pam nad ydym ni ac/neu weithwyr proffesiynol eraill yn credu bod rhywun yn gofalu am eich plentyn yn iawn. Bydd hefyd yn dweud wrthych bod angen i chi ddod i gyfarfod i drafod y ffordd rydych yn gofalu am eich plentyn. Yn aml, bydd y llythyr yma'n cael ei anfon ar ôl i ni lunio cynllun i'ch plentyn gael ei gadw'n ddiogel a derbyn gofal da, ond rydym yn dal i bryderu nad yw'r cynllun yn gweithio'n ddigon da. Rhybudd terfynol i'r rhieni yw'r llythyr, ac os na dilynwch y cyfarwyddiadau, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i'r rhiant fynd i'r llys a gallai'r plentyn orfod derbyn gofal .

Bydd y llythyr yn gofyn i chi ddod i gyfarfod â ni, sef cyfarfod cyn-achos i drafod eich sefyllfa. Bydd y llythyr yn gofyn i chi ddod â chyfreithiwr gyda chi. Byddwn yn trafod sut y gallech chi newid y ffordd rydych chi'n gofalu am eich plentyn, a sut y gall Gweithwyr Cymdeithasol a phobl broffesiynol eich helpu chi i wneud hyn. Os ydych yn cytuno i newid pethau rhywfaint, yna bydd y rhain yn cael eu cofnodi mewn cytundeb ffurfiol y mae'n rhaid i ni i gyd ei ddilyn. Os nad ydych chi'n cytuno i gydweithio â ni, mae'n bosibl y byddwn yn gofyn i'r llys dderbyn eich plentyn i ofal.

Mae'n rhaid i chi gadw at unrhyw gytundeb y byddwch chi'n ei wneud yn y cyfarfod cyn-achos ac mae'n rhaid i ni gadw at unrhyw gytunde rydym ni wedi ei wneud gyda chi. Yna bydd gofyn i chi ddod i gyfarfod adolygu i sicrhau eich bod yn cadw at y cytundeb a bod eich plentyn yn parhau i fod yn ddiogel. Os nad yw'r cytundeb yn cael ei gadw, yna bydd angen i ni fyd â'r mater i'r llys a gofyn i'r barnwr symud eich plant.

Mynd i'r Llys

Os nad ydych chi'n cadw at y cytundeb, neu os oes pryderon difrifol yn dal i fod, neu bryderon newydd wedi dod i'r amlwg, yna byddwn yn gwneud cais i'r llys i ddechrau achos gofal. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi fynd i'r llys - sawl gwaith, o bosibl, hyd nes y bydd y llys yn gwneud penderfyniad am ddyfodol eich plentyn. Dylai'r llys wneud ei benderfyniad cyn pen 26 wythnos.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu