Toglo gwelededd dewislen symudol

Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Telerau ac Amodau

T&Cs

Trefnydd yr Arbrawf yw Circularity Solutions Limited, sy'n cynrychioli Cynghrair y DDRS ac yn gweithio ar y cyd â Chyngor Sir Powys.

 1. Mae'r cynllun yn agored i bob aelod o'r cyhoedd sy'n prynu cynnyrch sydd o fewn cwmpas yr arbrawf ac yn dychwelyd y cynhwysydd gwag yn gywir trwy un o'r opsiynau dychwelyd a ddarparwyd.
 2. Mae'r cynllun hwn yn rhan o arbrawf ac mae cymryd rhan yn wirfoddol. Telir pob taliad yn ôl disgresiwn Trefnydd yr Arbrawf yn unig.
 3. Gellir newid natur a maint y taliadau ar unrhyw adeg a bydd unrhyw newidiadau yn cael eu hysbysu trwy wefan yr arbrawf ar Sganio | Ailgylchu | Gwobr
 4. Mae Trefnydd yr Arbrawf yn cadw'r hawl i wrthod talu unrhyw daliad am ba bynnag reswm.
 5. Gall cynllun yr arbrawf a thelerau ac amodau gael eu diwygio a/neu eu terfynu ar unrhyw adeg, gyda newidiadau o'r fath yn cael eu hysbysu trwy wefan yr arbrawf.
 6. Unwaith y bydd yr arbrawf yn cyrraedd ei ddyddiad dod i ben, bydd yr holl godau QR ar sticeri yn cael eu dad-actifadu ac ni fydd modd hawlio unrhyw daliadau drwyddynt.
 7. Bwriedir darparu cyfnod o amser unwaith y bydd yr arbrawf wedi dod i ben er mwyn caniatáu i daliadau gael eu hawlio - y Cyfnod Adbrynu. Bydd hyn yn cael ei hysbysu trwy wefan yr arbrawf a bydd y rhai sydd â balansau yn eu cyfrif yn cael eu hysbysu i'w hadbrynu trwy e-bost. Bydd unrhyw falansau a ddelir yng nghyfrifon ar-lein defnyddwyr ar ôl y Cyfnod Adbrynu yn cael eu dileu yn ogystal â phob cyfrif ar-lein.
 8. Trwy gyfrifon banc y DU yn unig y gellir adbrynu taliadau a gronnir trwy'r Ap gwe neu eu rhoi i'r elusen enwebedig. Nid oes unrhyw ddulliau adbrynu eraill ar gyfer taliadau ar-lein ar gael.
 9. Bydd taliadau a delir am gynwysyddion a ddychwelir trwy wasanaeth dros y cownter ar ffurf arian parod yn unig. Os yw'r manwerthwr gweithredol yn amau chwarae brwnt, yna, yn ôl eu disgresiwn llwyr, gallant atal neu wrthod talu unrhyw daliad.
 10. Bydd taliadau a delir am gynwysyddion a ddychwelir drwy fin cymunedol ar ffurf credyd i gyfrifon ar-lein defnyddwyr yn unig. Gellir atal taliadau os na fydd defnyddwyr yn gosod eu cynwysyddion yn gywir yn y biniau cymunedol neu'n gosod deunydd yn y biniau nad ydynt yn gynwysyddion diodydd o fewn y cwmpas.
 11. Dim ond ar y sgan cyntaf llwyddiannus o sticer cynhwysydd â chod dilys y gellir talu taliadau, pan fydd y cynhwysydd hwnnw wedi'i ddychwelyd yn unol â'r cyfarwyddiadau a roddwyd. Os nad oes sticer ar gynhwysydd, yna ni ellir rhoi taliad: Dim Sticer = Dim Taliad
 12. Os yw cod sticer eisoes wedi'i ddefnyddio i hawlio taliad, hyd yn oed os yw wedi ei wneud yn dwyllodrus, yna nid oes unrhyw dâl pellach yn daladwy ar y cod hwnnw oni bai bod unrhyw taliad twyllodrus yn cael ei adennill. Bydd Trefnydd yr Arbrawf yn ymrwymo i adennill taliadau a dalwyd yn dwyllodrus ond mae'n cadw'r hawl i dalu un taliad yn unig fesul sticer a gyhoeddir.
 13. Gall fod yn dwyllodrus i dderbyn taliad mewn modd nad yw wedi'i ddiffinio yn llenyddiaeth yr arbrawf. Mae Trefnydd yr Arbrawf yn cadw'r hawl i atal taliadau os amheuir gweithgarwch twyllodrus neu amheus a gall adrodd am weithgarwch o'r fath i'r heddlu ar gyfer ymchwiliad troseddol. Os amheuir gweithgarwch twyllodrus ac yr ymchwilir iddo gan Drefnydd yr Arbrawf, yna gellir atal y gallu i adbrynu unrhyw daliadau sy'n gysylltiedig â'r cyfrif sy'n cael ei ymchwilio nes bod ymchwiliadau o'r fath wedi'u cwblhau a'r gweithgarwch wedi'i gadarnhau fel un dilys.
 14. Gall defnyddwyr y mae Trefnydd yr Arbrawf yn credu eu bod yn cam-drin yr arbrawf mewn unrhyw ffordd gael eu cyfrifon ar-lein wedi'u rhewi ac, os yw Trefnydd yr Arbrawf yn credu y gallai eu gweithred fod yn anghyfreithlon, gellir eu cyfeirio at yr heddlu ar gyfer ymchwiliad troseddol.
 15. Nid yw Trefnydd yr Arbrawf yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am ddata anghywir a ddarperir gan ddefnyddwyr, megis manylion cyfrif banc, nac unrhyw ganlyniadau sy'n deillio o'r data hynny.
 16. Dylid anfon pob ymholiad neu gŵyn trwy gyfeiriad e-bost llinell gymorth yr arbrawf i recyclereward@powys.gov.uk