Toglo gwelededd dewislen symudol

Nodiadau Canllaw ynghylch Trwyddedau Amgylcheddol

Pryd ddylwn i ddefnyddio'r ffurflen hon?

Mae Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016 yn nodi y dylai fod gan y rhan fwyaf o weithgareddau i reoli gwastraff drwydded. Ond mae rhai eithriadau a elwir yn "eithriadau".

Eithriadau yw gweithrediadau gwastraff nad oes angen trwydded arnynt ond sydd angen eu cofrestru. Mae angen cofrestru gyda Chyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer y rhan fwyaf o eithriadau. Cyfrifoldeb awdurdodau lleol yw'r eithriadau canlynol:

T3 - Trin gwastraff perthnasol at ddibenion cael gwared ar saim, olew neu unrhyw halogiad anfetelaidd arall drwy ei gynhesu mewn teclyn lle:

  • nad yw cyfanswm y gwastraff sy'n cael ei storio neu ei drin ar unrhyw un adeg yn fwy na 10 tunnell,
  • bod y gwastraff yn cael ei storio mewn lleoliad diogel gyda draeniad wedi'i selio,
  • mae gan yr offer fewnbwn thermol cyfradd net o lai na 0.2 megawat, a
  • phan fo'n cael ei ddefnyddio ynghyd â chyfarpar arall (p'un a yw'n cael ei weithredu ar yr un pryd â chyfarpar arall o'r fath ai peidio), mae cyfanswm mewnbwn thermol cyfradd net yr holl gyfarpar yn llai na 0.2 megawat.

T7 - Trin brics gwastraff, teils a choncrit trwy falu neu leihau maint lle:

  • nad yw cyfanswm y gwastraff a drinnir dros unrhyw gyfnod o 1 awr yn fwy nag 20 tunnell,
  • nad yw cyfanswm y gwastraff sy'n cael ei storio ar unrhyw un adeg yn fwy na 200 tunnell,
  • bod y gwastraff yn cael ei storio mewn man diogel cyn ei drin,
  • bod y driniaeth yn cael ei chyflawni yn y man cynhyrchu, neu yn y man lle mae'r gwastraff wedi'i drin yn mynd i gael ei ddefnyddio, ac
  • nad yw'r gwaith yn arwain at ryddhau i'r aer sylwedd a restrir ym mharagraff 6(3) o Ran 1 o Atodlen 1, o'r EPR, ac eithrio mewn cyfanswm sydd mor ddibwys fel ei fod yn analluog i achosi llygredd neu fod ei allu i achosi llygredd yn ddibwys.

Pa Awdurdod Lleol sy'n cofrestru fy eithriad gwastraff T3 neu T7?

Ar gyfer peiriannau symudol, yr awdurdod lleol y mae gan y sefydliad neu'r ymgymeriad ei brif le busnes yn ei ardal yw hwn, ac ar gyfer peiriannau nad ydynt yn symudol, yr awdurdod lleol y mae'r gwaith gwastraff yn cael ei gynnal yn ei ardal sy'n gyfrifol. Rydym wedi darparu'r ffurflen hon fel y gallwch gofrestru gweithrediad gwastraff gyda Chyngor Sir Powys.

Ble gallaf ddod o hyd i'r canllawiau?

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn Adran 40 ac Atodiad XXIII y General Guidance Manual a gyhoeddwyd ar gyfer LA-IPPC a LAPPC, a adolygwyd yn Ebrill 2012. Gellir cael y Rheoliadau TA o wefan www.legislation.gov.uk.

Faint mae'n ei gostio?

Ni chodir tâl am gofrestru'r eithriadau hyn.

Sut ydw i'n cofrestru?

Mae'r ffurflen gais yn nodi'r wybodaeth sydd ei hangen arnom i gofrestru eich eithriad. Rydym wedi gwneud y ffurflen mor syml â phosibl, ond cysylltwch â ni yn yr awdurdod lleol os oes arnoch angen unrhyw gyngor: