Teuluoedd yn Gyntaf

Mae Teuluoedd yn Gyntaf ym Mhowys yn cynnig cefnogaeth i deuluoedd sydd â phlant sy'n wynebu anawsterau, yn enwedig y rheini ar incymau isel. Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn cynnig gwahanol fathau o gefnogaeth i'r teulu cyfan gan ddibynnu ar beth yw eich anghenion trwy brosiectau, gweithgareddau a hyfforddiant a drefnir gan rannau o'r cyngor, elusennau a mudiadau eraill.

Ein NodauFamilies First logo

  • Helpu pobl o oedran gweithio o fewn teuluoedd ar incymau isel i sicrhau gwaith a gwneud cynnydd o fewn cyflogaeth
     
  • Galluogi plant, pobl ifanc a theuluoedd sy'n byw neu mewn perygl o fyw mewn tlodi i gyflawni eu potensial
     
  • Sicrhau fod plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach, yn ddiogel ac yn mwynhau lles
     
  • Galluogi teuluoedd i fod yn hyderus, i fagu eu plant ac i fod yn wydn

 

Roeddem wedi cynnal asesiad angen i sicrhau fod y gwasanaethau a gynigiwn dan Deuluoedd yn Gyntaf Powys yn diwallu anghenion y sir. Yna, aethom ati i gomisiynu gwasanaethau a phrosiectau i ddiwallu'r nodau Teuluoedd yn Gyntaf dan y pedwar maes:-

Anabledd

Yn cynnwys y Gwasanaeth Anabledd Integrediga Chynllun Cyfeirio Powys.

Cefnogi Ymddygiad a Theuluoedd

Yn cynnwys gwasanaethau megis Dechrau'n DegBlynyddoedd Rhyfeddol a'r Gwasanaeth Ymyrraeth Ieuenctid.

Iechyd a Lles Emosiynol

Yn cynnwys gwasanaethau megis y Rhaglen MEND, therapi Chwarae a Chymorth Trais yn y Cartref.

Seilwaith

Yn cynnwys Datblygu a Hyfforddi'r Gweithlu, Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a Llinell Uniongyrchol Powys.

 


Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu