Toglo gwelededd dewislen symudol

Grant Twf Busnes

Cymhwysedd

Mae Grant Twf Busnes Powys yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin ac yn cael ei ddarparu gan Gyngor Sir Powys ac o'r herwydd mae ar gael ar gyfer busnesau newydd neu bresennol o fewn y sectorau cymwys sydd ym Mhowys neu sy'n bwriadu lleoli ym Mhowys yn unig. 

Bydd y grant ar agor i geisiadau rhwng Ddydd Llun, 6 Tachwedd, 2023 tan ddydd Gwener, 15 Rhagfyr 2023 a dydd Llun, 1 Ebrill 2024 tan ddydd Gwener, 10 Mai 2024.

Mae cymorth wedi'i anelu'n bennaf at fusnesau presennol sy'n gweithredu yn y sectorau twf a sylfaen a ganlyn neu'n eu gwasanaethu:

 • Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch
 • Adeiladu
 • Diwydiannau Creadigol
 • Ynni a'r Amgylchedd
 • Gwasanaethau Cyllid a Phroffesiynol
 • Technoleg Gwybodaeth a Thelathrebu
 • Gwyddorau Bywyd
 • Bwyd a Diod
 • Twristiaeth
 • Manwerthu
 • Gofal

Fodd bynnag, bydd ceisiadau'n cael eu hystyried fesul achos yn amodol ar eu cyfraniad posibl a'u gwerth i'r economi leol

Nid yw'rsectorau canlynol yn gymwys i gael cymorth: - cynhyrchu amaethyddiaeth sylfaenol, coedwigaeth, dyframaethu, pysgota a gwasanaethau statudol ee iechyd ac addysg sylfaenol

Mae'r Gronfa ar gael i fusnesau o bob maint sydd â'r nod o weithredu eu cynlluniau twf ac adfer a rhaid iddynt arwain at greu a/neu ddiogelu swyddi. Rhaid i ymgeiswyr felly ddangos eu cynlluniau twf (a darparu tystiolaeth lle bo'n berthnasol) o fewn y broses ymgeisio.

Rhaid prynu a hawlio'r holl wariant sy'n gysylltiedig â'r grant o fewn 4 mis o ddyddiad y llythyr cymeradwyo neu yn ddim hwyrach na 30 Medi 2024, pa un bynnag sydd gynharaf. Ni roddir estyniadau i geisiadau gael eu cyflwyno. Rhaid creu'r busnes arfaethedig a swyddi cysylltiedig o fewn 6 mis i daliad terfynol y grant neu 30 Tachwedd 2024 pa un bynnag yw'r cynharaf. Bydd y busnes a'r swyddi a grëwyd yn cael eu monitro a bydd angen tystiolaeth. Gallai methu â chyflawni'r allbynnau yr ymrwymwyd iddynt arwain at adfachu arian grant.

Ar ôl rhoi rhybudd rhesymol, mae Cyngor Sir Powys yn cadw'r hawl i fonitro a chadw tystiolaeth ymhen 1, 3 a 5 mlynedd o dderbyn cais am grant.