Toglo gwelededd dewislen symudol

Y diweddaraf am Bont Teithio Llesol Y Drenewydd

Image of sections of the Newtown active travel bridge at the depot

13 Tachwedd 2023

Image of sections of the Newtown active travel bridge at the depot
Cadarnhaodd Cyngor Sir Powys fod y gwaith o adeiladu'r bont deithio llesol newydd i feicwyr a cherddwyr yn y Drenewydd yn mynd rhagddo'n dda.

Dechreuodd y gwaith o adeiladu'r bont hir-ddisgwyliedig dros Afon Hafren ar y safle ym mis Mehefin ac mae'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Trafnidiaeth Cymru. Bydd strwythur y bont un-bwa o ddur yn rhychwantu tua 53 metr ac yn cysylltu llwybr glan yr afon ar lan orllewinol yr afon â Ffordd y Trallwng ar y lan ddywreiniol.

Er bod uwchstrwythur y bont wedi'i gynhyrchu a'i baentio oddi ar y safle ar safleoedd contractwyr yn Wrecsam a'r Wyddgrug, mae llawer o'r gwaith o baratoi'r tir wedi bod yn mynd rhagddo ar y safle ei hun, gan gynnwys clirio a chloddio, yn ogystal ag adeiladu sylfeini'r bont a strwythur cynnal dros dro i hwyluso'r dasg o gydosod y cyfan.

Bydd camau nesaf y prosiect yn dechrau'n fuan, gyda rhannau o strwythur y bont yn cael eu dosbarthu i Depo Kirkhamsfield i'w cynnull yn barod i greu strwythur llawn y bont. Bydd y pyst sylfaen ar gyfer y sylfeini a'r ategwaith hefyd yn cael eu cwblhau'n yn fuan ar y naill lan a'r llall i'r afon. 

Os digwydd popeth yn ôl y disgwyl, heb unrhyw darfu gan y tywydd, mae'r cwmni adeiladu sy'n gyfrifol am y bont, JN Bentley, yn disgwyl gallu codi strwythur y bont gyflawn i'w le gyda chraen erbyn diwedd mis Ionawr. Ar hyn o bryd bwriedir i'r bont fod wedi'i chwblhau'n llwyr ac ar agor i'r cyhoedd erbyn Gwanwyn 2024.

"Bydd y bont hon yn creu cyswllt teithio llesol diogel rhwng y cymunedau, y busnesau a'r amwynderau ar ddwy lan yr afon a bydd yn gwneud cymaint o wahaniaeth i'r rhai sy'n byw yn yr ardal leol." Esboniodd y Cynghorydd Jackie Charlton, Aelod Cabinet Powys Wyrddach.

"Bydd y prosiect hwn yn ychwanegu at y rhwydwaith cynyddol o lwybrau teithio llesol ledled y sir a bydd yn ei gwneud hi'n haws i bobl Y Drenewydd wneud teithiau byr, er enghraifft i'r gwaith, i'r ysgol neu'r siopau lleol, gan gerdded neu seiclo, yn hytrach na gorfod teithio yn y car.

"Rydym yn gwerthfawrogi y bydd rhywfaint o darfu ar yr ardal leol yn ystod y gwaith o adeiladu prosiect o'r maint hwn, ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra ac yn diolch i'r gymuned leol am eu hamynedd a'u dealltwriaeth wrth i ni weithio'n galed i orffen y bont a'i hagor i'r cyhoedd."

Llun: Mae rhannau o'r bont deithio llesol newydd ar gyfer y Drenewydd yn cael eu danfon i Depo Kirkhamsfield. Maent eisoes wedi'u cynhyrchu a'u paentio a byddant nawr yn cael eu cydosod ar y safle.