Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Fronheulog

Older couple
23 Hydref 2017 

Older coupleMae Cyngor Sir Powys yn cydweithio â Hafal Crossroads i ddiogelu preswylwyr yn ystod cyfnod anodd i'r cartref.

Dywedodd y Cynghorydd Stephen Hayes, Aelod y Cabinet ar faterion Gofal Cymdeithasol i Oedolion: "Mae'r elusen Hafal Crossroads yn berchen ar gartref Fronheulog ac mae swyddogion o Gyngor Sir Powys wedi bod yn gweithio gyda'r elusen i ddod o hyd i ateb adeiladol i'r costau atgyweirio heriol sy'n wynebu'r cartref. Y brif flaenoriaeth i'r Cyngor a Hafal Crossroads yw diogelu trigolion Cartref Preswyl Fronheulog.

"Bu nifer o drafodaethau rhwng perchnogion y cartref, Llywodraeth Cymru a'r cyngor i ganfod dewisiadau fydd yn sicrhau dyfodol i'r cartref.

"Mae'r heriau ariannol yn deillio o gostau cynnal a chadw ac atgyweirio yn Fronheulog. Mae llawer o'r gwaith hwn yn sylweddol a bu galw mawr amdano ers tro byd. Mae'n codi o'r amser cyn i Hafal a Crossroads uno i ffurfio elusen newydd a dod yn berchennog y cartref.

"Hoffwn dawelu meddwl y trigolion a'u teuluoedd a dweud bod y cyngor yn gweithio'n galed i sicrhau bod iechyd a lles preswylwyr yn dod yn gyntaf. Bydd hyn yn arbennig o wir os nad ydym yn medru cael hyd i ateb ariannol ac mae'r cartref yn wynebu cau."

Dywedodd Prif Weithredwr Hafal Crossroads: "Mae Hafal Crossroads wedi ymrwymo i gadw T? Fronheulog ar agor os bydd y sefyllfa ariannol yn caniatáu hynny. Ond pe bai'r cartref yn cau bydd pawb sydd ynghlwm yn cydweithio i ddiogelu iechyd a lles trigolion. Os bydd rhaid  eu symud i gartref arall fe wnawn ni hynny mewn ffordd sy'n peri'r anesmwythyd lleiaf iddyn nhw. Mae Ymddiriedolwyr Hafal Crossroads yn credu'n bendant y dylai'r cartref gynnig amgylchedd diogel, cysurus ac addas i bawb. Bydd hyn yn ein galluogi i ddarparu gofal effeithiol i'n trigolion h?n bregus."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu