SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Beth sy'n digwydd mewn asesiad?

Bydd therapydd galwedigaethol neu reolwr gofal yn ymweld â chi i asesu eich anghenion a chytuno ar gynllun gweithredu gyda chi.  Efallai bydd y therapydd galwedigaethol yn argymell mân-addasiadau neu addasiadau mawr i'ch cartref.  Bydd yr argymhellion yn cael eu hanfon at y sefydliad neu'r asiant sy'n gallu gwneud y newidiadau.  Bydd hyn yn dibynnu ar bwy sy'n berchen ar eich cartref (chi, y cyngor, Cymdeithas Dai neu landlord preifat).  

Os oes angen addasiadau mawr ar gartref sydd mewn perchnogaeth breifat neu sy'n cael ei rentu'n breifat, gallwch wneud cais am gymorth ariannol.  (Holwch am y daflen 'Cymorth ar gyfer Cyfleusterau i Bobl Anabl - canllawiau ar addasu eich cartref')Image of people talking

Os ydych yn cael problemau cerdded, efallai bydd eich Meddyg Teulu yn eich atgyfeirio am asesiad symudedd.  Fel arfer, bydd hyn yn cael ei gynnal mewn clinig cleifion allanol.

 

Benthyg cyfarpar

Ar ôl yr asesiad, efallai y byddwch yn cael benthyca ambell ddarn o gyfarpar i'ch helpu chi fyw'n annibynnol neu i dderbyn gofal yn eich cartref eich hunan. Mae gan Wasanaethau Cymdeithasol a'r Bwrdd Iechyd Lleol wasanaeth a storfa ar y cyd. Gall fenthyg offer am ddim.

 

Mae enghreifftiau o offer ar fenthyg yn cynnwys:

 • fframiau t? bach / comôd
 • blociau codi o'r gadair a'r gwely
 • rheiliau cydio
 • teclyn troi tapiau
 • byrddau a seddi bath
 • teclyn codi a sling
 • teclyn tipio tegell
 • byrddau trosglwyddo

Gallwch fenthyg cadair olwyn gan y GIG trwy'r Ganolfan Breichiau a Choesau Artiffisial a Chyfarpar.  Bydd eich Meddyg Teulu neu'ch therapydd galwedigaethol yn gallu'ch cyfeirio chi.

Gallwch fenthyg cadeiriau olwyn a chomôds am gyfnodau byr (er enghraifft, i fynd ar wyliau) trwy'r Groes Goch Brydeinig.

 

 

Cyswllt

 • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
 • Teleffon: 0345 602 7050
 • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu